2009

Wersja do druku

uchwały

UCHWAŁA Nr XXV/139/2009

w sprawie zmian w planie wydatków na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVI/140/2009

w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego w realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/141/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVI/142/2009

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXVI/143/2009

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXVI/144/2009

sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

UCHWAŁA NR XXVI/145/2009

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXVI/146/2009

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXVII/147/2009

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Uchwała Nr XXVII/148/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2009

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2008 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/151/2009

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego w realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/153/2009

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”

UCHWAŁA NR XXIX/154/2009

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku

UCHWAŁA NR XXIX/155/2009

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku

UCHWAŁA NR XXIX/156/2009

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/157/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/158/2009

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XXIX/159/2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2008

UCHWAŁA NR XXIX/160/2009

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXIX/161/2009

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXX/162/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXX/163/2009

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „RAZEM” dla powiatu pińczowskiego na lata 2009-2015

UCHWAŁA NR XXXI/164/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXI/165/2009

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z udziałem środków z budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXI/166/2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXXII/167/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXII/168/2009

w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXII/169/2009

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/170/2009

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/171/2009

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/172/2009

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/173/2009

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2009

w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2010 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego

UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2009

w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2009

w sprawie zmiany do Uchwały NR XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2153

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-02-03 12:39:16
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-02-03 12:40:08
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2009-06-29 15:02:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony