UCHWAŁA NR XXXII/168/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXII/168/2009

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 29 października 2009 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pińczowie

 

         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1592 z poźn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późń. zm.) oraz art.20 ust.2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)– Rada Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

 

§1

Wprowadza się zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/191/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 czerwca 2006 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                        mgr Zbigniew Kierkowski


                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XXXII/168/2009

                                                                                              Rady Powiatu w Pińczowie

                                                                                              z dnia 29 października 2009 roku

 

1.    W § 1skreśla się pkt.5.

2.    W § 4 pkt.1 podpunkty f, g i h  otrzymują nowe brzmienie:

1)      „f. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze”,

2)      „g. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się”,

3)      „h. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem”.

3.    W § 4 pkt.1 skreśla się podpunkt ,,i”.

4.    W § 5 pkt 1podpunkt a otrzymuje nowe brzmienie:

„a. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia”.

5.    W § 5 pkt.1, dodaje się podpunkt d, e, f o treści:

1)    ,,d. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej”.

2)    ,,e. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz  w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art.5”

3)    ,,f. ,,realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego”.

6.     W § 5 dodaje się punkt 2 i 3 o treści:

-     ,,2. ,,środki na realizacje zadań, o których mowa w pkt 1, zapewnia budżet państwa”.

-     ,,3. ,,do zlecania realizacji zadań, o których mowa w pkt.1f  nie stosuje się przepisów dotyczących otwartego konkursu ofert”.

7.     W § 6 pkt.1 podpunkcie ,,a” skreśla się następujące wyrazy:

-     ,,rehabilitacji zawodowej i zatrudniania”.

8.    W § 6 pkt.1, dodaje się podpunkt ,,i” w następującej treści:

„i. zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123
poz. 776 z późn.  zm.)”.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                              mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 870

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:11:43
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 10:13:36
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:13:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony