UCHWAŁA NR XXXIV/178/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2009

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z  dnia 29 grudnia 2009  roku

 

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”  i zabezpieczenia wkładu własnego

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn.  zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Powiat Pińczowski Projektu
pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwanego dalej Projektem.

 

§ 2

Zobowiązania finansowe Powiatu Pińczowskiego wynikające z realizacji Projektu, obejmujące:

a)      wkład własny Powiatu w kwocie szacunkowej 41.844,00 zł (15% wartości zadania realizowanego w Powiecie),

b)     koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 3% wartości zadania  inwestycyjnego realizowanego w Powiecie w kwocie 8.369,00 zł.

zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Pińczowskiego i zabezpieczone na ten cel
w uchwałach budżetowych w latach 2010-2012.

 

 

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w Powiecie ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami.

 

§ 4

W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do zawarcia umowy w sprawie realizacji Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

 

 

 Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 860

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 11:11:34
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 11:22:29
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 11:22:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony