PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI LICEUM

Wersja do druku

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. H. KOŁŁĄTAJA

W PIŃCZOWIE

I. WSTĘP

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
  z poźn. zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.
  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 , poz. 142 z późn. zmianami ),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 z późn. zmianami)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Liceum używa nazwy: “Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie”
i zwane jest w dalszej części statutu “liceum”.

2. Liceum jest szkołą publiczną.

3. Liceum mieści się przy ulicy Nowy Świat 2 w Pińczowie.

§ 3.

1. Organem prowadzącym liceum jest Rada Powiatu w Pińczowie.

2. Organem nadzorującym liceum jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 4.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w liceum wynosi:

 1. 4 lata dla uczniów przyjętych po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej,
 2. 3 lata dla uczniów przyjętych po ukończeniu gimnazjum.

2. Nauka w oddziałach wymienionych w pkt. 1) odbywać się będzie do momentu
zakończenia kształcenia.

III. CELE I ZADANIA LICEUM

§ 5.

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego,
 2. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad w przyjętym dla każdego cyklu nauczania programie wychowawczym liceum – załącznik Nr 1
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum w przyjętym programie profilaktyki – załącznik Nr 2

2. Liceum realizuje swoje cele i zadania poprzez:


   1) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

   2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

   3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi zakwalifikowanymi do podjęcia nauki przez poradnię wychowawczą-zawodową w integracji z uczniami pełnosprawnymi,

   4) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

   5) tworzenie klas eksperymentalnych, autorskich itp. ,

   6) nawiązywanie kontaktów z placówkami podobnego typu w kraju lub za granicą,

   7) działalność wydawniczą.

3. Zadania określone w ust. 1 wspomagają zespoły przedmiotowe.

§ 6.

1. Realizacji zadań określonych w § 5 ust. 1 sprzyjają zasady oceniania ujęte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.


2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów przedstawia załącznik Nr 3

§ 7.

Liceum może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną.

§ 8.

Liceum organizuje w miarę posiadanych środków finansowych zajęcia dodatkowe w formie zajęć sportowych i artystycznych oraz kół zainteresowań.

§ 9.

1. Liceum zapewnia opiekę i pomoc tym uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie.

2. W miarę posiadanych środków dla uczniów przyznaje się stypendium według odrębnych przepisów.

§ 10.

Liceum tworzy wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także ściśle współdziała z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
w tym zakresie.

§ 11.

Liceum organizuje współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w formach szczegółowo określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, programie wychowawczym liceum oraz programie profilaktyki.

§ 12.

Program wychowawczy liceum i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

IV ORGANY LICEUM I ICH KOMPETENCJE

§ 13.

Organami liceum są:

 1. dyrektor liceum
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców
 4. samorząd uczniowski

§ 14.

W liceum może być powołana rada liceum

§ 15.

1. Dyrektor liceum sprawuje funkcję zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Kartą
Nauczyciela oraz szczegółowym zakresem czynności ustalonym przez Starostę
powiatu pińczowskiego.

2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub
upoważniony pisemnie członek rady pedagogicznej.

3. Dyrektor liceum może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały
rady pedagogicznej:
   1) za zastosowanie i stosowanie przemocy naruszającej w sposób rażący zdrowie
fizyczne lub psychiczne innych osób,

   2) za nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych wyrażających się nadmierną
ilością nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych (powyżej 50%
godzin lekcyjnych),

   3) za udowodnione rażące naruszenie praw i norm współżycia społecznego,

   4) za wnoszenie i picie alkoholu lub wnoszenie, handel i używanie narkotyków
na terenie liceum,
   5) w przypadku nie zgłoszenia się do szkoły w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia roku
szkolnego (okresu) bez zawiadomienia dyrektora o przyczynie nieobecności.

§ 16.

1. Rada pedagogiczna działa i podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz regulaminem , który nie może być sprzeczny ze statutem liceum.

2. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej :

 1. zatwierdzenie planów pracy liceum ,
 2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w liceum ,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli liceum ,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów .

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 1. organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 2. projekt budżetu liceum ,
 3. wnioski dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ,
 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień .

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa zawiadamiając organ prowadzący w celu rozstrzygnięcia jej niezgodności z prawem .

5. Rada pedagogiczna liceum wykonuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu .

§ 17.

1. Rada rodziców działa zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

2. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem liceum .

§ 18.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci .

2. Rodzice mają prawo do informacji:

  1. o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie i w liceum ,

  2. o zasadach dotyczących oceniania , klasyfikowania , promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów ,
  3. na temat swojego dziecka , jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce ,
  4. i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci ,

  5. oraz spotkań z nauczycielami i wychowawcą w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowanych co najmniej raz na kwartał oraz do spotkań indywidualnych w miarę potrzeb .

3. Rodzice mają obowiązek :

  1. interesować się postępami w nauce oraz zachowania swojego dziecka ,

  2. zapewnić dziecku właściwe warunki do nauki ,

  3. na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności w liceum swojego dziecka ,

  4. ponosić koszty zniszczeń dokonanych w liceum przez dziecko .

§ 19.

Samorząd uczniowski działa zgodnie z art. 55 ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie regulaminu, który jest uchwalony przez ogół młodzieży liceum i nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu .

§ 20.

1. Za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły odpowiedzialny jest dyrektor , który może w tym celu odwołać się do pozostałych organów liceum i organu prowadzącego liceum. W przypadku gdy stroną konfliktu jest dyrektor rozwiązywanie konfliktu leży w gestii organu prowadzącego .

2. Każdy z organów liceum jest zobowiązany do przekazywania rzetelnej informacji pozostałym organom w zakresie spraw ich dotyczących .

§ 21.

Do czasu utworzenia rady liceum , sprawy leżące w jej gestii wykonuje rada pedagogiczna zgodnie z art. 52 ust.2.Ustawy o systemie oświaty po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu liceum a w szczególności :

 1. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych ,

 2. opiniuje plan finansowy ,

 3. opiniuje pracę liceum , projekty innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych

 4. dokonuje oceny stanu liceum ,

 5. opiniuje i występuje w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych ,

 6. występuje do organu prowadzącego liceum z wnioskami o dokonanie oceny działalności liceum , jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w liceum .

V. ORGANIZACJA LICEUM

§ 22.

1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów , którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych , określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego .

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów.Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy jeżeli , średnia liczba uczniów w każdym
z oddziałów byłaby niższa niż 18 osób.

 

§ 23.

1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym .

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut .

3. Rada pedagogiczna szkoły , po zasięgnięciu opinii rady rodziców , może podjąć uchwałę , w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania .

§ 24.

1. Każdy oddział może zostać podzielony na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania .

2. Zasady podziału na grupy określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 25.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe , np. : zajęcia fakultatywne , nauczanie języków obcych , mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych lub zespołach międzyoddziałowych . Liczba uczniów w zespole powinna wynosić co najmniej
20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż
20 uczniów.

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

3. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora liceum mogą być organizowane w zespołach.

§ 26.

Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem liceum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą .

§ 27

1. Dyrektor liceum, w porozumieniu z organami liceum, o których mowa w § 13, wyznacza na początku każdego etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 – 4 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

2. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, ustala się dla danego oddziału lub grupy uczniów z kilku oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum.

§ 28

Kształcenie w liceum odbywa się w oparciu o szkolny zestaw planów i programów nauczania, które są opracowywane corocznie po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący liceum.

§ 29

1. W liceum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowania wiedzy pedagogicznej. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy liceum i rodzice.

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora liceum do tygodniowego planu zajęć- tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin (Załącznik Nr 4).

 

§ 30

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania liceum może zorganizować internat.

§ 31

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

§ 32

1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 33

1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Dyrektor liceum ustala zakres zadań wicedyrektora oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 34

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. realizowanie obowiązującego w liceum programu nauczania oraz programu wychowawczego,
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 3. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,
 5. eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 6. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 7. czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
 8. współpraca z rodzicami.

§ 35

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego przedmioty, o których mowa w § 28 ust. 1.

2. Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

   1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

   2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

   3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

   4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

   5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

§ 36

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

   1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

   2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

   3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

   4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

   5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

   6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne,

   7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

   8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

   9) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§ 37

Nauczyciel pedagog szkolny realizując swoje zadania, w szczególności:

 1. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
 2. udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 3. organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
 4. wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej,
 5. w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 7. przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
 8. koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
 9. dokonuje okresowych analiz sytuacji wychowawczej w liceum,
 10. systematycznie prowadzi dokumentację swojej działalności,
 11. współpracuje w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą.

§ 38

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

 1. gromadzenie, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiorów biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
 2. gromadzenie czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych oraz środków audiowizualnych,
 3. udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
 4. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,
 5. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
 6. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
 7. przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa,
 8. opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
 9. systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed zbyt szybkim zużyciem,
 10. dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,
 11. współuczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych liceum.

§ 39

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania liceum , utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor liceum.

VII. UCZNIOWIE LICEUM

§ 40.

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

    1) pochwałę na forum klasy,

    2) pochwałę na forum liceum,

    3) list pochwalny przesyłany rodzicom uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce iwykazują się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych,

    4) nagrodę rzeczową,

    5)  umieszczenie nazwiska laureatów olimpiad, konkursów przedmiotowych i tych którzy uzyskują świadectwo z wyróżnieniem w Złotej Księdze Szkoły.

2. Uczniom mogą być udzielane następujące kary:

    1) upomnienie wychowawcy klasy,

    2) upomnienie dyrektora na forum liceum,

    3) przeniesienie do innej klasy,

    4) skreślenie z listy uczniów.

3. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora liceum do skreślenia z listy uczniów określone są w § 15 ust.3.

4. Szczegółowy regulamin nagród i kar stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego statutu.

5. Ustala się warunki zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w liceum:

    1) dyżury nauczycielskie pełnione przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw oraz bezpośrednio po ich zakończeniu,

    2) podczas zajęć poza terenem liceum i na czas trwania wycieczek – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo młodzieży,

    3) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 41

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do liceum określa załącznik Nr 6 do statutu.

§ 42

Prawa i obowiązki uczniów oraz tryb składania skarg w przypadku ich nieprzestrzegania

określa załącznik Nr 7.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

Liceum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 45

 1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej liceum określają odrębne przepisy.

§ 46

Niniejszy statut jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w wyniku tworzenia nowych aktów prawa oświatowego oraz doskonalenia jakości pracy liceum.

 

 

 

Opracował

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. H. Kołłątaja

w Pińczowie

Eugeniusz Bogacz

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkolny Program Profilaktyki

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WSO

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN NAGRÓD I KAR

REGULAMIN NAGRÓD I KAR

ZASADY REKRUTACJI

Zasady Rekrutacji

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4434

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 09:49:49
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 09:51:02
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2004-12-06 18:35:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony