ZASADY REKRUTACJI

Wersja do druku

Załącznik Nr 6

do statutu liceum

Regulamin

rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja

w Pińczowie

w roku szkolnym 2006/2007

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ) oraz Decyzja Nr 3/06 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 16 stycznia 2006 r w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkół zasadniczych oraz szkół policealnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007.  

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

§ 1.

 

Kandydaci składają podanie (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły ) w terminie wyznaczonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - od 8 maja do 20 czerwca 2006 r. Dyrektor może przedłużyć termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

§ 2.  

 

Do wypełnionego druku - podania o przyjęcie kandydaci załączają :

1.   Trzy fotografie ( podpisane nazwiskiem i imieniem na odwrocie ).

2.   Ksero dokumentu tożsamości lub aktu urodzenia kandydata

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( lub potwierdzonej kopii świadectwa) pio zakończeniu roku szkolnego

3.   Kandydaci - finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego dyplom, kandydaci mający osiągnięcia sportowe lub artystyczne - potwierdzenie tych osiągnięć.

 

 

II. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

 

§ 3

 

      1.  Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjmo - Kwalifikacyjna

2. Komisję powołuje dyrektor liceum w terminie do 15 kwietnia.

      3. W skład komisji wchodzą:

a)   wicedyrektor lub inny nauczyciel jako przewodniczący

b)  nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

c)   pedagog szkolny.

4.   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:

a)   podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,

b)  ustala i ogłasza listę przyjęć do liceum na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,

c)   udziela nie zakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły,

d)  sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego

5.   Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, .dyrektor odstępuje od powołania komisji.

 

 

III. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły.

 

     1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decyduje łączna suma punktów uzyskanych:


a)  za wyniki egzaminu gimnazjalnego


b)  za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia czyli


dla klasy z rozszerzonym programem z matematyki, fizyki i informatyki       - fizyka,


dla klasy z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki                         - fizyka,

dla klasy z rozszerzonym programem z matematyki i geografii               - geografia,


dla klasy z rozszerzonym programem z biologii i chemii                           - biologia,


dla klasy z rozszerzonym programem z j. polskiego i historii                    - historia,


dla klasy z rozszerzonym programem z j. obcych                                     - historia,


dla klasy z rozszerzonym programem z geografii, biologii, fizyki, chemii  - geografia

 

c) za konkretne osiągnięcia kandydata, wyszczególnione na świadectwie.


    2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:


a) za egzamin gimnazjalny - ilość uzyskanych punktów na egzaminie,


b)  za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosując następujące przeliczenie:
celujący - 20 punktów
bardzo dobry - 15 punktów
dobry - 10 punktów
dostateczny - 5 punktów
dopuszczający - 2 punkty


c) za osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów :
  - świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów,
potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w  konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty:
  - finaliści jednego konkursu przedmiotowego  - 4 punkty
  - finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 8 punktów,
potwierdzone osiągnięcia sportowe*(wykaz dyscyplin na końcu regulaminu rekrutacji) lub artystyczne:
    - na szczeblu powiatowym ( rejonowym ) - 2 punkty
    - co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty

 

3.   Laureaci ostatniego, wojewódzkiego etapu wszystkich organizowanych konkursów przedmiotowych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu ( bloku przedmiotowego) zwolnieni są z postępowania.

4.   Minimalną liczbą warunkującą przyjęcie do szkoły jest  60 punktów liczoną jako suma:

a)   wynik egzaminu gimnazjalnego                      - 35 punktów ( minimum)

b)  liczba punktów za świadectwo                       - 25 punktów ( minimum)

5.   Przekroczenie minimum progu punktowego nie gwarantuje przyjęcia do szkoły, jeżeli próg ten przekroczy większa liczba kandydatów niż miejsc, jakimi dysponuje szkoła, w  tym przypadku przyjęci będą kandydaci o największej liczbie punktów.

6.   Jeżeli spełnione są warunki określone w § 3 ust. 5, wtedy przyjęci są wszyscy kandydaci, którzy dołączyli dokumentację wyszczególnioną w § 2.
 

 

IV. Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach.

 

§ 5

 

Kwalifikowanie kandydatów do liceum ogólnokształcącego rozpoczyna się po zakończeniu zajęć
dydaktycznych w terminie ustalonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty czyli:

 

1. Do 26 czerwca 2006 r do godz. 1500  - złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które  ukończył kandydat

      2. 27-28 czerwca 2006 r. - postępowanie kwalifikacyjne komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej,

      3. 29 czerwca 2006 r. godz.12:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,

      4. Do 3 lipca 2005 r. kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkół są

           zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w tej szkole doręczając oryginał

           świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

           Niedoręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia do szkoły przez

           kandydata traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do naszego

            liceum

4.   4 lipca 2006 r. godz. 12:00 ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie 

      oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5.   Od 5-6 lipca do godz. 1500  rekrutacja uzupełniająca (jeżeli szkoła będzie dysponowała

    wolnymi miejscami). Kandydaci składają oryginały świadectw i oryginały zaświadczeń.

6.   Do 7 lipca do godz. 15:00 składanie odwołań od wyników rekrutacji,

7.   10 lipca 2006 r. godz. 10:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej oraz decyzji w sprawie odwołań.

8.   Do 26 sierpnia 2006 r. przeprowadza się dodatkową rekrutację dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 6.1

 

Decyzje Komisji Rekrutacyjno -Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 6.2.

 

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia przechowywany jest w dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lista dyscyplin sportu,

w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji

do szkól ponadgimnazjalnych

/ zgodnie z pismem MENiS z dnia 4 kwietnia 2004r. /

 Dyscypliny indywidualne:

 

1. Akrobatyka sportowa

2. Badminton

3. Biathlon

4. Biathlon letni

5. Bieg na orientację

6. Biegi przełajowe

7. Boks

8. Bowling sportowy

9. Brydż sportowy

10. Gimnastyka artystyczna

11. Gimnastyka sportowa

12. Jeździectwo

13. Judo

14. Kajakarstwo

15. Karate tradycyjne

16. Karate WKF

17. Kolarstwo szosowe

18. Kolarstwo torowe

19. Kręglarstwo

20. Lekkoatletyka

21. Łucznictwo

22. Łyżwiarstwo figurowe

23. Łyżwiarstwo szybkie

24. Łyżwiarstwo szybkie – short track

25. Modelarstwo kosmiczne

26. Modelarstwo lotnicze

27. Narciarstwo alpejskie

28. Narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska

29. Pięciobój nowoczesny

30. Pływanie

31. Pływanie synchroniczne

32. Podnoszenie ciężarów

33. Saneczkarstwo

34. Skoki do wody

35. Snowboard

36. Sport kartingowy

37. Strzelectwo sportowe

38. Szachy

39. Szermierka

40. Taekwon-do ITF

41. Taekwon-do WAF

42. Taniec sportowy

43. Tenis

44. Tenis stołowy

45. Triathlon

46. Wioślarstwo

47. Zapasy styl klasyczny

48. Zapasy styl wolny

49. Żeglarstwo

50. Żeglarstwo lodowe

Gry zespołowe: 

1. Baseball

2. Hokej na lodzie

3. Hokej na trawie

4. Kajak polo

5. Koszykówka

6. Piłka nożna

7. Piłka ręczna

8. Piłka siatkowa

9. Piłka siatkowa plażowa

10. Piłka wodna

11. Rugby

12. Unihokej


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1902

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:23:07
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:23:40
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2006-06-23 16:05:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony