REGULAMIN NAGRÓD I KAR

Wersja do druku

Załącznik nr 5

do Statutu Liceum

REGULAMIN NAGRÓD I KAR

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. H. KOŁŁĄTAJA

w PIŃCZOWIE

Na podstawie § 40 Statutu Liceum ustala się następujący regulamin nagród i kar:

§ 1. Uczniom szkoły mogą być przyznane następujące nagrody:

  1. książkowa - jest przyznawana za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  2. dyplomy - za wzorową frekwencję, osiągnięcia sportowe, wzorową postawę i pracę społeczną, pomoc innym, rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
  3. list pochwalny - przesyłany rodzicom uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i wykazują się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych,
  4. pochwała dyrektora - dla ucznia i zespołów uczniowskich udzielana wobec klasy, szkoły, rodziców i rady pedagogicznej za reprezentowanie szkoły w imprezach środowiskowych i udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  5. umieszczenie nazwiska laureatów olimpiad, konkursów przedmiotowych i tych którzy uzyskują najwyższą średnią ocen w Złotej Księdze Szkoły.

§ 2. Uczniom mogą być udzielane następujące kary:

  1. upomnienie wychowawcy klasy - za nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych wyrażający się nadmierną ilością nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji, przerw i poza szkołą, celowe spóźnianie się na zajęcia, niechętne uczestniczenie w pracach zespołu klasowego,
  2. upomnienie dyrektora szkoły - za brak szacunku i tolerancji wobec osób starszych, kalekich i ułomnych,
  3. zawieszenie prawa pełnienia funkcji szkolnych -za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków, lekceważące odnoszenie się do osób starszych i rówieśników,
  4. przeniesienie do innej klasy lub szkoły - za stosowanie przemocy naruszającej zdrowie fizyczne lub psychiczne innych osób,
  5. skreślenie z listy uczniów - § 15 ust.3. statutu liceum.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1831

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:18:37
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:19:01
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:19:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony