PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Wersja do druku

Załącznik Nr 7

do Statutu Liceum

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY

§ 1.1. Uczeń ma prawo rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia poprzez :

  1. różnicowanie zadań domowych ,

  2. zindywidualizowaną pracę z uczniem zdolnym i słabym na lekcjach ,

  3. wycieczki szkolne

  4. działalność w organizacjach młodzieżowych ,

  1. wystawki,

  2. wieczorki literackie,

  3. spotkania z ciekawymi ludźmi,

  4. spotkania koleżeńskie,

  5. prezentowanie własnej twórczości w szkolnej gazetce,

  6. inne formy prezentacji.

2. Uczeń uzdolniony w określonym kierunku po spełnieniu odpowiednich warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami ma prawo do nauki w/g indywidualnego toku nauki lub programu w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy materialnej bądź doraźnej (zgodnie z odrębnymi przepisami) w miarę posiadanych środków finansowych w formie:

  1. stypendium socjalnego,

  2. stypendium za wyniki w nauce,

  3. korzystanie z posiłków w stołówce internatu,

  4. zasiłku losowego.

4. W zakresie realizacji programu nauczania uczeń ma prawo

  1. powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia o zakresie pisemnych
   i ustnych sprawdzianów wiadomości (nie dotyczy sprawdzianów z trzech ostatnich lekcji),

  2. w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian wiadomości, a w ciągu tygodnia mogą być dwa zadania klasowe,

  3. prace pisemne winny być zwrócone w ciągu 2 tygodni,

  4. o badaniu wyników nauczania uczeń winien być poinformowany 2 tygodnie wcześniej,

  5. w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych (nie dotyczy sprawdzianów odłożonych w porozumieniu z klasą),

  6. na okres ferii i świąt nie zadaje się prac pisemnych ani powtórzeń z większych partii materiału,

  1. zwolnienia z odpowiedzi i do dni wolnych od zajęć szkolnych przy przygotowaniu się do eliminacji według uznania nauczyciela prowadzącego,

  2. zwolnienia z odpowiedzi w dniu następnym po pozaszkolnych rozgrywkach sportowych. Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych.

5. W obszarze kultury społecznej każdy uczeń ma prawo:

  1. do poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych,

  2. do rzetelnej informacji o wszystkich sprawach i problemach liceum,

  3. do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez wszystkich pracowników liceum,

  4. do swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia liceum, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza przy tym dobra innych osób,

  5. do wybierania w demokratycznych wyborach samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych oraz do wybierania opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 2.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

  1. zobowiązany jest do poszukiwania form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

  2. rzetelnej i systematycznej nauki, aktywnego uczestnictwa w lekcjach, sumiennego wykonywania prac domowych,

  3. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom liceum w szkole i poza jej terenem,

  4. przeciwstawiać się brutalności i wulgarności,

  5. przestrzegać zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających,

  6. przyczyniać się do integracji zespołu klasowego,

  7. przeciwstawiać się przejawom nieodpowiedzialności marnotrawstwu, niszczeniu majątku szkoły oraz dbać o porządek, estetykę pomieszczeń i zieleń w szkole i w jej otoczeniu,

  8. winny szkody uczeń lub zespół jest materialnie odpowiedzialny za zniszczenia. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 3 tygodni,

  9. dbać o własne zdrowie i zdrowie kolegów.

2. Uczeń powinien przestrzegać następujących zasad ubioru:

  1. w zajęciach codziennych obowiązuje strój dowolny ale estetyczny,

  2. podczas imprez i uroczystości oficjalnych obowiązuje strój wizytowy (garnitur, ciemna spódnica, biała bluzka),

  3. na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.

3. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w liceum jest terminowe usprawiedliwienie rodziców lub zwolnienie lekarskie. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania

§ 3. 1. Uczeń ma prawo odwołać się od kary na następujących zasadach:

  1. prawo odwołania się od orzeczonej kary mają uczniowie i rodzice (opiekunowie),

  2. odwołanie się od kary określonej w pkt. 5 ppkt. 1 składa się ustnie do wychowawcy klasy w ciągu trzech dni, który dokonuje ponownie analizy przewinienia i podejmuje decyzję o anulowaniu kary, bądź ją podtrzymuje. Decyzja wychowawcy jest ostateczna,

  3. odwołanie od kary określonej w pkt. 5 ppkt. 2 do ppkt. 5 składa się ustnie do dyrektora w obecności wychowawcy. Dyrektor postępuje jak wyżej. Decyzja dyrektora jest ostateczna,

  4. odwołanie w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów można składać pisemnie w ciągu 14 dni do organu nadzorującego liceum. Decyzja organu nadzorującego jest ostateczna.

3. 2. Kara może być zawieszona przez udzielającego kary na prośbę zainteresowanego lub złożenia    poręczenia przez odpowiednią organizację społeczną, samorządową młodzieży.

3. 3. Udzielona kara o ile nie zostanie darowana lub anulowana ma wpływ na ocenę zachowania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1990

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:30:02
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:30:31
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2004-01-09 10:39:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony