REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Wersja do druku

 

Załącznik Nr 4

do Statutu Liceum

Regulamin Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

Na podstawie § 29 Statutu Liceum ustala się regulamin Biblioteki Szkolnej:

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 2. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

 4. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 5. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

  

Funkcje i zadania biblioteki.

Obowiązki nauczyciela - bibliotekarza

 1. w Biblioteka szkolna:

 1. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

 2. rozbudza o rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

 3. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

 4. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

 5. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

 6. wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

 7. zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

 8. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 9. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 1. Praca pedagogiczna:

 1. udostępnianie zbiorów,

 2. udzielanie informacji,

 3. poradnictwo w doborze lektury,

 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

 5. indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp. ,

 6. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

 7. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

 8. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

 9. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

 1. Prace organizacyjno-techniczne:

 1. gromadzenie zbiorów,

 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,

 3. selekcja zbiorów,

 4. prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, teczki tematyczne),

 5. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością ( roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna i roczna),

 6. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

 1. Inne obowiązki i uprawnienia:

 1. odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

 2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

 3. współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

 4. współpraca z rodzicami,

 5. współpraca z innymi bibliotekami,

 6. proponowanie innowacji działalności bibliotecznej.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1948

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:15:32
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:15:51
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2004-01-09 09:58:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony