Uchwała Nr XX/111/2008

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/111/2008
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 180, art. 181, art. 182, art. 183, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Powiatu opracowuje i przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu według określonego niniejszą  uchwałą trybu pracy.

2. Poprzez czynność „przedkłada” należy rozumieć złożenie projektu budżetu wraz z wymaganą a określoną niniejszą uchwałą dokumentacją Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 2

1.   W toku prac nad przygotowaniem projektu budżetu z Zarządem Powiatu współpracują:

       –  Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego

       –  Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

       –  Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

2.     Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Świętokrzyskiego Skarbnik Powiatu podaje podmiotom wymienionym w ust. 1 założenia do opracowania materiałów planistycznych.

3.   W terminie do 30 października podmioty wymienione w ust. 1 przekazują przygotowane materiały planistyczne zawierające w szczególności:

             przewidywane wykonanie roku bieżącego, 

         prognozowane dochody z uwzględnieniem ich źródeł i klasyfikacji budżetowej,

       – prognozowane wydatki z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnieniem ich rodzajów,

     prognozowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych oraz powiatowych funduszy celowych.

4.   Materiały planistyczne powinny zawierać:

       – dane o charakterze liczbowym, a także projekty planów rzeczowych ze szczegółową kalkulacją  sporządzoną z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przewidywanego wskaźnika inflacji,

          – wnioski pochodzące od podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu powiatu, niezaliczonych do sektora   finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

         i są one podstawą do sporządzenia przez Zarząd Powiatu projektu budżetu.

§ 3

1.   Projekt uchwały budżetowej powiatu określa:

1)       prognozowane dochody według źródeł ich pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody:

           bieżące,

           majątkowe,

2)        wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 

    a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

          wynagrodzeń

          pochodnych od wynagrodzeń,

          dotacji,

          wydatków na obsługę długu jednostki (odsetki),

           wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,

    b) wydatków majątkowych,


     3)   źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu,

     4)   przychody i rozchody budżetu powiatu,

     5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie  poszczególnych programów,

     6)   wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej:

              przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych,

              pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności,

              innych środków

           w części związanej z realizacją zadań powiatu.

      7)  plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych  jednostek budżetowych,

    8)   plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

    9)    limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

   10)   upoważnienia dla zarządu jednostki do zaciągania zobowiązań: 

     a) na finansowanie wydatków do limitu roku budżetowego lub limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,

         b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

   11)   zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

   12)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,

    13)  dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań powiatu,

   14)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

2.   W projekcie uchwały budżetowej mogą być zawarte: 

1)  upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu, 

2)   upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art.188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

3)   inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu.

§ 4

1.        Wraz z projektem budżetu Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu następujące materiały informacyjne: 

1)  objaśnienia,

2)  prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych  i zaciągniętych zobowiązań,

3)  informację o stanie mienia komunalnego.

2.  Objaśnienia do projektu dochodów i wydatków zawierają: 

1)  omówienie poszczególnych źródeł dochodów, 

      2)  omówienie poszczególnych wydatków z wyszczególnieniem: 

        a)   wydatków bieżących, 

        b)   wydatków majątkowych (w tym inwestycyjnych), 

        c)   wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

        d)   dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem powiatu, 

        e) dotacji dla innych podmiotów. 

3)  omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych (pożyczek).

3.  Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera: 

      1)  dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, 

      2)  dane dotyczące:

 a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

 b)  posiadania, 

      3)  dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia   poprzedniej informacji, 

      4)  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych  oraz  z wykonywania posiadania, 

      5)  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 5

1.        Projekt uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przyjmuje w formie uchwały zarządu, a następnie przekazuje wraz  z wymaganymi niniejszą uchwałą materiałami do:

 –  Rady Powiatu,

 –  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania,

       w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.     Przewodniczący Rady Powiatu przesyła projekt uchwały wraz z materiałem informacyjnym do prac w Komisjach Stałych Rady.

3.     Komisje obradują nad projektem budżetu na posiedzeniach komisji podczas, których wypracowują i kierują wnioski do Zarządu Powiatu.

4.     W przypadkach zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w projekcie istnieje obowiązek wskazane przez Komisję źródła jego sfinansowania.

5.     Zarząd Powiatu rozpatruje zgłoszone wnioski i zajmuje stanowisko w przedmiocie sprawy. Wnioski nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają uzasadnienia ze strony Zarządu.

6.     Wnioski poszczególnych Komisji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu są podstawą do oceny i sformułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu przez Komisję do spraw Budżetu i Finansów.

7.     W porządku obrad Sesji Rady Powiatu, na której będzie rozpatrywany projekt uchwały budżetowej powinny być uwzględnione następujące punkty:

 –  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 –  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu,

 –  odczytanie opinii Komisji do spraw Budżetu i Finansów,

 –  dyskusja nad projektem budżetu,

 –  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6

Uchwałę budżetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§7

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XVII/78/2000 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                   mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały NR XX/111/2008

 

 

 

Proces tworzenia budżetu powiatu obejmuje opracowanie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu. Tryb prac nad projektem budżetu jest poddany regułom ustalonym w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o samorządzie powiatowym, które nałożyły na Radę Powiatu obowiązek podjęcia tzw. uchwały proceduralnej.

Uchwała ta jest aktem o charakterze wewnętrznym pozwalającym na samodzielne ustalenie zasad tworzenia budżetu, której adresatami są Zarząd Powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i powinna ona określać w szczegółowości:

1)       terminy obowiązujące w toku prac,

2)       obowiązki jednostek organizacyjnych uczestniczących w pracach nad projektem,

3)       szczegółowość projektu, która powinna być zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych,

4)       wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu winien przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej.

O wymogach uchwały proceduralnej stanowi art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), który przez podjęcie niniejszej uchwały zostanie spełniony.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1210

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2008-09-16 11:51:29
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2008-09-16 11:52:13
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2008-09-16 11:52:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony