UCHWAŁA NR XXXI/169/2005

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.698.383 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.930.627 zł.

zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Zmniejsza się przychody budżetu powiatu na 2005 rok pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.232.244 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku

wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 2 oraz załączniku Nr 3 uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:

"zaciągania długu w kwocie 5.971.897 zł,

w tym z kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 395.606 zł. w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu"

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – dochody własne i wydatki związane z  ich uzyskiwaniem

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – przychody i wydatki funduszy celowych

wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

600

Transport i łączność

-

-

-

4 842 957

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 632.218 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.210.739 zł.

ze względu na brak umów.

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

4 842 957

6058

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek ...

Wydatki inwestycyjne jednostek ...

-

-

-

-

-

-

3 632 218

1 210 739

2.

750

Administracja publiczna

1 398 454

8 193 358

-

-

Zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę 153.479 zł

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży części majątku w ZSR w Chrobrzu na kwotę 250.000 zł.

Zmniejsz. dochodów ze ZPORR o kwotę 6.698.383 zł. ze względu na brak umów

Zmiana klasyfikacji dochodów ze ZPORR w kwocie 1.244.975,-

jest § - 6291 a w/b § - 6298.

75020

Starostwa powiatowe

1 398 454

8 193 358

-

-

0420

0870

6291

6298

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy ze sprzedaży składników ...

Środki na dofinansowanie własnych ...

Środki na dofinansowanie własnych ...

153 479

-

-

1 244 975

-

250 000

7 943 358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

757

Obsługa długu publicznego

-

-

-

250 000

Zmniej. planu wydatków na udzielone poręczenie Uchwałą Nr XXIV- 134/2005 Rady Powiatu z 28.IV.05 – 250.000 zł.

75704

Rozliczenie z tytułu poręczeń i ...

-

-

-

250 000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

250 000

4.

758

Różne rozliczenia

69 910

-

-

-

Pisma z MF Nr ST5-4820 -18p/05 zwiększ. o 54.910 zł. na odprawy dla nau-czycieli i MF Nr ST5-4820-22p/05 zwiększenie o 15.000 zł z przeznacz. na pomoce naukowe.

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

69 910

-

-

-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

69 910

-

-

-

5.

801

Oświata i wychowanie

-

-

58 035

-

Zwiększenie planu wyda-

tków na odprawy dla nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych

 

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

11 580

-

4010

4210

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

-

-

8 580

3 000

-

80130

Szkoły zawodowe

-

-

42 455

-

4010

4240

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup pomocy naukowych, ...

-

-

-

-

27 455

15 000

-

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

-

4 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

4 000

-

6.

852

Pomoc społeczna

18 521

-

15 500

-

Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariu-szy w DPS o  15.500 zł.

Zwiększ. dochodów z tyt. zawartego Porozumienia z powiatem kazimierskim o kwotę 3.021 zł.

85202

Domy pomocy społecznej

15 500

-

15 500

-

0830

4210

4220

Wpływy z usług

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

15 500

-

9 500

6 000

85204

Rodziny zastępcze

3 021

-

-

-

2320

Dotacje otrzymane z powiatu na ...

3 021

-

-

-

7.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 000

-

-

-

Zwiększenie dochodów po-chodzących z PFRON na koszty obsługi tj. 2,5 % od środ. przek. na r-k bankowy

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 000

-

-

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000

-

-

-

8.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 090

-

18 875

Zwiększ. dochodów po-chodzących z odpłatności za noclegi w internacie o kwotę 4.090 zł.

85410

Internaty i bursy szkolne

4 090

0750

4010

Dochody z najmu i dzierżawy ...

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 090

-

18 875

9.

926

Kultura fizyczna i sport

-

-

-

4 930 080

Zmniejszenie planu wyda-tków inwestycyjnych na budowę POKTSiR o kwotę 3.066.165 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.863.915 zł.

ze względu na brak umów.

92601

Obiekty sportowe

-

-

-

4 930 080

6058

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek ...

Wydatki inwestycyjne jednostek ...

-

-

-

-

-

-

3 066 165

1 863 915

OGÓŁEM:

1 494 975

8 193 358

92 410

10 023 037

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

  1. -

Razem IV

-

-

-

-

-

-

-

-

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Dział klasyfikacji

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

§

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

630

Turystyka

-

26.007

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-

26.007

4300

Zakup usług pozostałych

-

26.007

2.

750

Administracja publiczna

117 418

-

75020

Starostwa powiatowe

117 418

-

4110

4170

4270

6010

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek

34 411

10 000

47 000

26 007

-

-

-

-

3.

757

Obsługa długu publicznego

81 416

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

81 416

-

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ...

81 416

-

4.

801

Oświata i wychowanie

40 325

86 543

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

26 918

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

26 918

80120

Licea ogólnokształcące

18 280

12 150

3020

4010

4110

4410

4210

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podróże służbowe krajowe

Zakup materiałów i wyposażenia

4 680

13 600

-

-

-

-

-

1 300

850

10.000

80130

Szkoły zawodowe

22 045

38 175

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4280

4300

4430

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

89

-

479

-

-

-

13 087

-

-

6 063

2 327

4 794

10 500

-

14 200

2 050

239

-

5 879

513

-

-

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

9 300

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

-

-

-

8.000

1.000

300

5.

851

Ochrona zdrowia

26.502

-

85111

Szpitale ogólne

26.502

-

4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

26.502

-

6.

852

Pomoc społeczna

88 270,34

273 796,34

85202

Domy pomocy społecznej

77 119,00

262 645,00

4010

4110

4120

4170

4210

4220

4230

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup leków i materiałów medycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne płaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

-

3 080,00

-

-

6 812,00

-

4 695,00

60 571,00

553,00

1 408,00

-

-

21 180,00

17 752,00

2 890,00

-

18 000,00

9 896,00

-

5 627,00

-

-

-

-

1 774,00

185 526,00

85204

Rodziny zastępcze

10 750,00

-

3110

Świadczenia społeczne

10 750,00

-

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

401,34

11 151,34

4010

4110

4280

4430

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług zdrowotnych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

-

156,34

245,00

-

9 900,00

850,00

-

-

401,34

7.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 445,87

12 445,87

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

5 312,87

5 312,87

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4300

4410

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

103,07

167,54

227,25

-

2 273,90

1 758,44

668,30

114,37

1 734,01

-

-

-

3 578,86

-

-

-

-

85333

Powiatowe urzędy pracy

133

7 133

4120

4210

4260

4430

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Różne opłaty i składki

-

-

-

133

133

4 500

2 500

-

8.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

33 114

3 699

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

9 300

-

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

8 000

1 000

300

-

-

-

85410

Internaty i bursy szkolne

23 814

3 699

3020

4040

4110

4120

4210

4280

4300

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

-

-

-

-

22 814

-

1 000

517

275

2 083

639

-

185

-

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000

-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000

-

4260

Zakup energii

10 000

-

RAZEM:

402 491,21

402 491,21

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU

 

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zmniejszenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

Kwota po zmianie

1.

Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)

707 615

707 615

2.

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

(§ 911, § 931)

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)

z tego:

9 204 141

3 232 244

5 971 897

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)

3 470 260

3 074 654

395 606

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)

5.

Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941,

bezpośredniej - § 942)

6.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

7.

Przelewy z rachunków lokat (§ 994)

Razem przychody

9 911 756

3 232 244

0

6 679 512

Rozchody

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)

z tego:

1 317 036

1 317 036

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)

2.

Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)

3.

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)

4.

Przelewy na rachunki lokat (§ 994)

Razem rozchody

1 317 036

0

0

1 317 036

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005

 

 

 

Lp.

 

 

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

Zmniejszenie

o kwotę

 

Zwiększenie

o kwotę

Łączne nakłady finansowe

po zmianach

Źródła finansowania wydatków:

dochody własne

po

zmianach

 

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

1.3 Zakup walca ręcznego

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

600

60014

6060

21 350

21 350

1.4 Zakup skrapiarki

600

60014

6060

15 000

15 000

1.6 Zakup ciągnika rolniczego

600

60014

6060

23 000

23 000

1.7 Zakup pługu odśnieżnego

600

60014

6060

21 716

21 716

1.8 Zakup kosiarki do poboczy

600

60014

6060

23 002

23 002

1.10 Zakup pługa wirnikowego

600

60014

6060

70 000

70 000

Razem: dział 600

0

0

174 068

0

0

174 068

0

2.

2.1 Zakup komputerów i drukarek, ksera

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

750

75020

6060

19 250

19 250

2.2 Zakup samochodu

750

75020

6060

65 656

41 656

24 000 PFOŚiGW

2.3 Wniesienie dopłaty do posiadanych udziałów "Ciuchcia Express Ponidzie"

750

75020

6010

26 007

0

0

2.5 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie

750

75020

6050

257 000

107 000

150 000

2.6 Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa

750

75020

6050

39 598

39 598

0

2.8 Utwardzenie zjazdu i podjazdu przy budynku Starostwa

750

75020

6060

35 000

35 000

2.9 Zakup komputera

750

75011

6060

5 002

5 002

Razem: dział 750

26 007

0

421 506

247 506

0

150 000

24 000

3.

3.1 Budowa strażnicy

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

754

75411

6050

1 400 000

1 400 000

3.2 Zakup cyfrowej centrali

telefonicznej

754

75411

6060

19 000

10 000

9 000

dotacja z gmin

3.3 Zakup samochodu

754

75411

6060

543 000

15 000

483 000

45 000

dotacja z gmin

3.4Działko wodno-pianowe

754

75411

6060

20 000

20 000

3.5 Zakup specjalistycznego

samochodu

754

75478

6060

27 000

27 000

Razem: dział 754

0

0

2 009 000

25 000

1 930 000

0

54 000

4.

4.1 Wykup gruntu pod

Domem Pomocy

Społecznej w Pińczowie

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

852

85202

6050

185 526

1 085 526

900 000

185 526

Razem: dział 852

0

185 526

1 085 526

0

900 000

185 526

0

5.

5.1 Zakup samochodu

osobowego

Powiatowy Urząd Pracy

w Pińczowie

853

85333

6060

35 000

35 000

Razem: dział 853

0

0

35 000

35 000

0

0

0

6.

6.1 Zakup komputerów i

kserokopiarki

PINB

w Pińczowie

710

71015

6060

17 000

17 000

Razem: dział 710

0

0

17 000

0

17 000

0

0

7.

7.1 Dofinansow. do zakupu samochodu z PFRON dla Specj. Ośrodka Szk. Wych.

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

801

80102

6060

26 918

104 100

26 918

77 182

Razem: dział 801

0

26 918

104 100

26 918

77 182

0

0

Ogółem wydatki inwestycyjne

26 007

212 444

3 846 200

334 424

2 924 182

509 594

78 000

Sporządziła:

A. Różycka

 

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

Dochody własne i wydatki związane z ich uzyskiwaniem w 2005 roku

 

Lp.

Dział rozdział

 

Nazwa środka

Stan na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan na koniec roku

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po

zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

600 60014

Powiatowy Zarząd Dróg

w Pińczowie

0

0

0

0

2.

750 75020

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

4 721

50 000

54 721

0

3.

754 75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

0

0

2 000

2 000

0

4.

801 80130

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

0

30

4 030

30

4 030

0

5.

852 85202

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

3 203

52 203

55 406

0

6.

852 85218

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

3 000

500

560

500

3 560

0

7.

854 85403

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Pińczowie

121 244

205 000

326 000

244

8.

854 85406

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

w Pińczowie

0

600

1 400

600

1 400

0

9.

854 85410

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu

1 207

119 008

119 008

1 207

10.

854 85410

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

23 048

500

201 124

16 476

218 100

16 976

6 072

Razem:

0

0

156 423

1 100

530

635 325

600

17 006

784 225

16 976

0

7 523

Sporządziła:

A. Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2005 r.

 

 

 

Lp

 

Nazwa zakładu budżetowego

 

Dział rozdział

 

Stan środków obrotowych

 

 

 

Przychody

w tym

w tym

 

stan środków obrotowych

 

 

dotacje z budżetu

 

Wydatki

wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń

 

wpłata

do budżetu

zwiększenie

po

zmianie

zmniejszenie

po

zmianie

zmniejszenie

po

zmianie

zwiększenie

po

zmianie

zwiększenie

po

zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Gospodarstwo Pomocnicze ZSR

w Chrobrzu

801

80197

0

94 625

229 000

0

229 000

23 400

101 020

94 625

2.

Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie

801

80197

0

55 494

9 150

81 350

9 150

94 287

0

9 970

42 557

Razem:

0

150 119

9 150

310 350

0

9 150

323 287

23 400

110 990

0

0

137 182

Sporządziła:

A. Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2005 roku

 

 

 

Lp.

 

Dział,

rozdział

 

Nazwa środka

Stan na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan na koniec roku

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

po zmianie

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

710

71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

0

110.366

200.000

0

230.000

0

80.366

2.

900

90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31.124

32.124

65.000

31.124

91.124

0

6.000

Sporządziła:

A. Różycka

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXI/169/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku

 

 

 

Poz.

 

 

Lp.

 

 

Program inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

Okres realizacji programu

 

Łączne nakłady finansowe

Nakłady finansowe

poniesione w latach poprzednich

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Źródła finansowania wydatków:

 

Wysokość wydatków w roku 2006

 

 

 

Rok

rozpoczęcia

Rok zakończenia

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

1.1

Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów

odc. Pińczów - Szarbków

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

8.156.778

37.664

0

ZPORR

0

 

0

6.089.336

ZPORR – 75%

0

Budżet Powiatu

2.029.778

Budżet Powiatu – 25%

1.2

Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

2.910.703

44.896

669.215

ZPORR

 

215.766

 

669.215

1.480.140

ZPORR – 75%

215.766

Budżet Powiatu

500.686

Budżet Powiatu – 25%

1.3

Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

3.050.000

 

11.000

0

 

 

 

 

 

0

 

0

2.279.250

ZPORR – 75%

0

759.750

Budżet Powiatu – 25%

1.4

Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

1.170.000

 

6.000

349.200

ZPORR

 

69.840

 

395.760

523.800

ZPORR – 75%

46.560

Budżet Państwa

69.840

Budżet Państwa – 10%

69.840

Budżet Powiatu

104.760

Budżet Powiatu – 15%

1.5

Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

2.919.777

0

45.000

ZPORR

 

15.000

 

45.000

2.144.833

ZPORR – 75%

15.000

Budżet Powiatu

714.944

Budżet Powiatu – 25%

1.6

Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

4.554.328

0

60.000

ZPORR

 

20.000

 

60.000

3.355.746

ZPORR – 75%

20.000

Budżet Powiatu

1.118.582

Budżet Powiatu – 25%

1.7

Droga Nr 15320 Jadwinów – Pińczów

odc. Plac Wolności – ul. 1 i 3-go Maja - Skowronno Dolne – granica powiatu pińczowskiego

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2005

 

2006

 

5.975.894

 

0

75.000

ZPORR

 

75.000

 

75.000

4.369.420

ZPORR – 75%

75.000

Budżet Powiatu

1.456.474

Budżet Powiatu – 25%

X

Razem dział 600

X

600

X

X

28.737.480

99.560

1.640.581

0

0

395.606

1.244.975

26.997.339

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II

2.1

Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie

926

2004

2006

8.551.540

199.000

0

ZPORR

56.000

0

0

0

5.591.010

ZPORR – 75%

56.000

Budżet Powiatu

2.705.530

Budżet Powiatu – 25%

Razem dział 926

X

926

X

X

8.551.540

199.000

56.000

56.000

0

0

0

8.296.540

Ogółem wydatki

X

X

X

X

37.289.020

298.560

1.696.581

56.000

0

395.606

1.244.975

35.293.879

Sporządziła:

A. Różycka


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1462

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-16 14:02:06
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-01-16 14:03:07
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-16 14:03:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony