2005

Wersja do druku

Uchwały 2005r.

UCHWAŁA NR XXIX/153/2005

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXIX/154/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/141/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXII/108/2005

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie na lata 2004-2006

UCHWAŁA NR XXIII/109/2005

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXIII/110/2005

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/111/2005

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych

UCHWAŁA NR XXIII/112/2005

sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005

UCHWAŁA NR XXIII/113/2005

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005

UCHWAŁA NR XXIII/115/2005

w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/116/2005

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXIII/117/2005

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/118/2005

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

UCHWAŁA NR XXIII/119/2005

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIII/120/2005

w sprawie stanowiska dotyczącego zakwalifikowania obszaru Województwa Świętokrzyskiego do strefy wolnej od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie

UCHWAŁA NR XXIV/121/2005

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2004 rok

UCHWAŁA NR XXIV/122/2005

w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Pińczowie w Policealną Szkołę Zawodową w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIV/123/2005

w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Chrobrzu

UCHWAŁA NR XXIV/124/2005

w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Chrobrzu

UCHWAŁA NR XXIV/125/2005

w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu Nr XXVI/133/2001 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pińczowskim

UCHWAŁA NR XXIV/126/2005

w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/113/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków

UCHWAŁA NR XXIV/127/2005

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

UCHWAŁA NR XXIV/128/2005

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

UCHWAŁA NR XXIV/129/2005

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXIV/130/2005

UCHWAŁA NR XXIV/131/2005

w sprawie nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie imienia księdza Józefa Pawłowskiego

UCHWAŁA NR XXIV/132/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/111/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XXIV/133/2005

w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

UCHWAŁA NR XXIV/134/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVI/135/2005

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXVI/136/2005

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXVI/137/2005

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXVI/138/2005

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXVI/139/2005

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2004

UCHWAŁA NR XXVI/140/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/2006

UCHWAŁA NR XXVI/141/2005

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXVI/142/2005

sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXVI/143/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVII/144/2005

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXVII/145/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Pińczów, położonej w Pińczowie przy ul. Słabskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 276/1 obr. 13 o powierzchni 0,0026 ha.

Uchwała Nr XXVII/146/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXVII/147/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu dot. inwestycji wieloletnich na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2005

w sprawie uchwalenia Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Pińczowskiego na lata 2005-2007

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2005

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2006

UCHWAŁA NR XXVIII/150/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/129/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXVIII/151/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2005

w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIX/155/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXIX/156/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/111/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XXIX/157/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXXI/158/2005

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXI/159/2005

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXI/160/2005

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXI/161/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/129/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXI/162/2005

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18a stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXI/163/2005

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15 stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXI/164/2005

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez dz. nr 2/5 obr. 08 w Pińczowie, stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXI/165/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXI/166/2005

sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2006

UCHWAŁA NR XXXI/167/2005

w sprawie likwidacji Poradni Rehabilitacji i Poradni Medycyny Pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXI/168/2005

w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

UCHWAŁA NR XXXI/169/2005

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXXI/170/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXI/171/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/154/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/141/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXI/172/2005

w sprawie kupna od Syndyka Masy Upadłości Pińczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Wesołej 5


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3078

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 08:32:44
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-21 07:57:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Piskulak, data: 2008-04-01 12:51:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony