Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 867

Data publikacji:
2014-05-15 11:19:29

Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”

Treść przetargu:

 

 

ZAPROSZENIE  nr PiPR.IV.041.2.38.2011 t

do złożenia oferty na zamówienie  o wartości poniżej 14 000euro

 

 

 Powiat Pińczowski- Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5  na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę  materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie w ramach działania 4.2 -Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oś priorytetowa IV - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  i energetycznej, zgodnie z umową  z dnia  13 lutego 2013 roku nr UDA-RPWS.04.02.00-26-772/11.

 

Zamówienie prowadzonej jest zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pińczowskiego nr10.2012 z dnia 7 marca 2012 roku - §5 .

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych  obejmujących wykonanie:

 

  1. teczek ‘ofertowych’ na dokumenty –szt. 2x 250

 

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia.

 

Termin wykonania zamówienia :    do 30 maja 2014 roku.


Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:            CPV- 79341000-6 –usługi reklamowe

Kryterium wyboru : cena -100%

Wymagania dla Wykonawców:

§  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym i przedstawić dokumenty referencje/protokoły odbioru z ostatnich 3 lat potwierdzających terminowe wykonanie co najmniej 2-ch zamówień  w zakresie:

§  realizacji teczek ofertowych.

§  Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Miejsce i termin składania ofert :

 Ofertę – wypełniony formularz, wraz dokumentami referencyjnymi - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Pińczów,  ul. Zacisze 5 – sekretariat, w terminie do dnia 19 maja   2014 roku  do godziny 12:00.

 


Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

 

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty:
Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty zostanie przekazana  stronie  internetowej w zakładce „przetargi” w BIP  (http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php)Wszelkie zapytania prosimy kierować : Małgorzata Dymek –kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,  pod numer telefonu: 41-35-760-01,wew.-240

 

 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia nr PiPR.IV.041.2.38.2011t

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” realizowanego przez Powiat Pińczowski  na podstawie umowy z dnia  13 lutego 2013 roku nr UDA-RPWS.04.02.00-26-772/11 o dofinansowaniu w ramach RPOWS.

2.      Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę

1.  teczek ‘ofertowych’ na dokumenty –szt. 500,

3.      Na teczkach  opisanych w punkcie 2 winny być umieszczone elementy graficzne :

§  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego(logotypy Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, herb Województwa Świętokrzyskiego, hasło „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”). Dodatkowo w miarę możliwości herb wraz z napisem „Powiat Pińczowski” oraz tekst zawierający nazwę projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”. Oznaczenia i nadruki na materiałach promocyjnych muszą być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013”. Dokument dostępny jest pod adresem:

    http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,9,Informacja_i_promocja_projektow.html

§  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z teksem „dofinansowano ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostępne na stronie NFOSiGW)

4.      Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia będzie zobowiązany do przygotowania szczegółowego projektu graficznego elementów zamówienia. Projekt winien zawierać pełne wymiarowanie poszczególnych jego elementów  i być przedłożony do akceptacji  formacie PDF. Zaakceptowany przez Zamawiającego - w terminie odwrotnym  do dnia dostarczenia-projekt  stanowi podstawę do realizacji.

5.      Produkt objęte zamówieniem musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego i przekazany na podstawie protokołu odbioru.

6.      Szczegółowy opis elementów zamówienia:

 

Lp

Nazwa elementu

Ilość /jednostka miary

Opis  elementu

3.

Teczki „ofertowe” na dokumenty

2x250 szt.

Format po złożeniu: A4 z dwoma skrzydełkami: skrzydełko boczne 75mm, skrzydełko dolne 50mm,  grzbiet 500,

Materiał  -  papier o gramaturze min. 240 g/m2

Druk: jednostronny wielokolorowy CMYK (4+0). Uszlachetnienie: lakier dyspersyjny

W nagłówku strony głównej  teczki należy umieścić  logotypy obowiązkowe wraz hasłem RPOWS i NFOSiGW w stopce herb powiatu oraz nazwa projektu.

Tło strony głównej stanowić będą zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy.
Na skrzydełku dolnym należy umieścić dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Pińczowie,

ul. Zacisze 5 , 28-400Pińczow

tel. 41 357 60 01 fax 41 357 60 07

e-mail:starostwo@pinczow.pl, www.pinczow.pl

 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

do zaproszenia  nr PiPR.IV.041.2.38.2009t

 

Powiat Pińczowski

Starostwo Powiatowe  w Pińczowie,

28-400 Pińczów , ul. Zacisze 5

 

Wnioskodawca:

.......................................................................................................................................

NIP:...................................., REGON: ...................................., tel.: ....................................................,
fax: ....................................................., e–mail: ................................................     

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000euro,stanowiącego załącznik  nr1 do Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr10.2012 z dnia 7 marca 2012 roku  oferujemy wykonanie  zamówienia obejmujące: 

 

1.1  wykonanie teczek ‘ofertowych’ na dokumenty –szt. 500, za ryczałtową cenę w kwocie  brutto:..................... (słownie złotych:  …………….) w tym podatek VAT ………… (słownie złotych:  …………….).

1.      Zobowiązuję /my  się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu.

2.      Deklarujemy, że przedmiot zamówienia spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe i jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu..

3.        W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

......................................................             

           miejscowość i data                                                                     ................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

 

 

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia nr PiPR.IV.041.2.38.2011t

 

 

UMOWA  nr  PiPR.IV.041.2.38.2011- t

W dniu ………….2014 roku w Pińczowie pomiędzy Powiatem Pińczowskim z siedzibą w Pińczowie,  28-400,  przy ul. Zacisze 5, reprezentowanym przez:

-        Zbigniewa Kierkowskiego  – Starostę Pińczowskiego,

-        Marka Omastę     Wicestarostę Pińczowskiego,

przy kontra asygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Różyckiej 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

a firmą  …………………………………………………………………………………………….. reprezentowaną  przez :

-                  …………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000euro,stanowiącego załącznik  nr1 do Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr10.2012 z dnia 7 marca 2012 roku zawarto umowę o treści następującej:

§ 1

1.      Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie w ramach działania 4.2 -Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oś priorytetowa IV - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  i energetycznej, zgodnie z umową  z dnia  13 lutego 2013 roku nr UDA-RPWS.04.02.00-26-772/11.

2.      Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę:

1.  teczek ‘ofertowych’ na dokumenty –szt. 2x250,

 

3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 maja  2014 roku.

§ 2

1.      Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu projekt graficzny, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zaakceptuje projekty, bądź przedstawi swoje uwagi w terminie odwrotnym. Projekt, przed wykonaniem materiałów musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

 

 

§ 3

1.      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

2.      Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym poprzez osobę upoważnioną umową w zakresie wykonywania dostawy.

3.      Do kontaktów i kontroli jakości materiałów wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczono:

- ze strony Zamawiającego: …………………….

- ze strony Wykonawcy: ………………………...

§ 4

1.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku własnymi zasobami ludzkimi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie wzajemnie uzgodnionym, w okresie obowiązywania umowy.

2.      Z czynności odbioru dostawy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru dostawy.

3.      Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej w dniu dostawy.

4.      Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowego i odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia.

5.      Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

6.      W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały są:

6.1  niezgodne z  zatwierdzonymi projektami graficznymi i specyfikacją materiałową lub nie są kompletne,

6.2  posiadają  ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.

7.       W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy jednak niż 5 dni, w celu  usunięcia stwierdzonych w


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1462
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2014-05-15 11:19:29
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2014-05-15 11:31:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu