Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1213

Data publikacji:
2021-01-05 10:26:27

Przedmiot: ZOZ/ZP/15/12/2020. DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Polska-Pińczów: Infrastruktura sieciowa

2021/S 002-002425

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 22
Miejscowość: Pińczów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 28- 400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Majcher
E-mail: zoz5@o2.pl
Tel.: +48 413573039
Faks: +48 413572491
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalpinczow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalpinczow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej

Numer referencyjny: ZOZ/ZP/15/12/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfiguracje i wdrożenie następujących urządzeń i oprogramowania: Przełącznik LAN - 3, Przełącznik zarządzający - 1, Firewall- 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfiguracje i wdrożenie następujących urządzeń i oprogramowania: Przełącznik LAN - 3, Przełącznik zarządzający – 1, Firewall- 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 (xml) do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi Dodatek nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w w/w wzorze umowy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, sekcja organizacyjno-prawna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/12/2020

 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki infrastruktura sieciowa zoz w pinczowie.zip - 525.289 KB) Data publikacji: 2021-01-05 10:32:30 Redaktor: Grzegorz Mitka

(InPlaMed-odpowiedzi na pytania_1_2021-01-12.docx - 48.366 KB) Data publikacji: 2021-01-12 07:15:30 Redaktor: Grzegorz Mitka

(InPlaMed-odpowiedzi na pytania_2_2021-01-14.docx - 48.961 KB) Data publikacji: 2021-01-14 14:15:47 Redaktor: Grzegorz Mitka

(uniewaznienie postepowania.docx - 47.617 KB) Data publikacji: 2021-01-26 07:19:44 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 364
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-01-05 10:26:27
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-01-05 10:33:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu