UCHWAŁA Nr V/35/2011

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr  V/35/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 10 marca 2011 roku

 

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

          Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 i art.48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zmianami),  w związku z §2 ust.2 i §6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie pińczowskim, na które zostają przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2011 roku zgodnie planem finansowym PFRON w wysokości 991 361,00zł. z tego:

 

  1. W zakresie rehabilitacji społecznej kwotę                           991 361,00zł.

 

a)      dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

                                                                                       82 581,00zł.

 

            b) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
                   w  turnusach rehabilitacyjnych                                        80 000,00zł.

 

 

c) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
      i w komunikowaniu się                                                      15 000,00zł.

 

 

 d) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej

     w Pińczowie                                                                      813 780,00zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011.

 

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 825

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-21 13:26:13
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-21 13:27:36
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2016-07-25 13:12:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony