2011

Wersja do druku

2011

UCHWAŁA NR IV/31/2011

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała Nr IV/32/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR IV/29/2011

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/30/2011

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV/28/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV/27/2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne

UCHWAŁA NR IV/33/2011

w sprawie zmiany w Uchwale NR XI/67/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR V/34/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA Nr V/35/2011

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR V/36/2011

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr V/38/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/39/2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”

Uchwała Nr V/37/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne

UCHWAŁA NR VI/40/2011

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UCHWAŁA NR VII/41/2011

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

UCHWAŁA NR VII/42/2011

w sprawie likwidacji Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VII/43/2011

w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VII/44/2011

w sprawie likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VII/45/2011

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR VII/46/2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji, Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Tytuł Projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR VII/47/2011

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie

Uchwała Nr VII/48/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne

Uchwała Nr VII/49/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/50/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

UCHWAŁA NR VIII/51/2011

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok

UCHWAŁA NR VIII/52/2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2010

UCHWAŁA NR VIII/53/2011

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

UCHWAŁA NR VIII/54/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2011 roku ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr VIII/55/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/57/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Chrobrzu gm. Złota stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR VIII/58/2011

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

UCHWAŁA NR VIII/59/2011

w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Pińczowskiego w działaniu 4.2, oś priorytetowa IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr IX/60/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne

Uchwała Nr IX/61/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR IX/62/2011

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową

UCHWAŁA NR IX/63/2011

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pińczowie do złożenia wspólniez Powiatem Buskim oraz Gminami Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”

Uchwała Nr X/64/2011

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR X/65/2011

w sprawie zmiany w uchwale Nr VII/42/2011 w sprawie likwidacji Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR X/66/2011

w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/43/2011 w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR X/67/2011

w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/44/2011 w sprawie likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR X/68/2011

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR X/69/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011

Uchwała Nr X/70/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR X/71/2011

w sprawie wezwania do zmiany Uchwały Nr XXXIX/199/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 czerwca 2010 roku

UCHWAŁA NR X/72/2011

w sprawie wezwania do zmiany Uchwały Nr XL/205/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010 roku

UCHWAŁA NR X/74/2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” z udziałem środków z budżetu państwa

Uchwała Nr XI/75/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR XII/76/2011

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

UCHWAŁA NR XII/77/2011

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XII/78/2011

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/214/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na zabiegi dotyczące chirurgii gałki ocznej oraz na Poradnię Okulistyczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XII/79/2011

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok

Uchwała Nr XII/80/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr XIV/81/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR XIV/82/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Pińczowskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

UCHWAŁA NR XV/85/2011

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/86/2011

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/87/2011

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/88/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XV/89/2011

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XV/90/2011

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XV/91/2011

w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2012 roku

Uchwała Nr XV/92/2011

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr XV/93/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XV/94/2011

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XV/95/2011

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie


Załączone pliki:


(URP XV 84 z 28.12.11.pdf - 1366.798 KB) Data publikacji: 2012-08-28 09:39:17 Redaktor: Monika Budera

(URP XV 83 z 28.12.11.pdf - 340.968 KB) Data publikacji: 2012-08-28 09:51:08 Redaktor: Monika Budera
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2030

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 12:29:18
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 12:30:18
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2015-12-15 14:43:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony