UCHWAŁA Nr IV/27/2011

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr IV/27/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 10 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1)      Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2011 i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)      Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      zaciągania na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,

2)      do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 836

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 13:11:20
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 13:13:58
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2015-12-24 08:24:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony