UCHWAŁA NR XIV/85/2007

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XIV/85/2007

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

            Na podstawie art.4 ust.1,pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.42 ust.7 pkt 3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r . o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski, Rada Powiatu w Pińczowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:

1.    Nauczyciel w ramach stosunku pracy może realizować obowiązki określone dla  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w formie etatu łączonego.

2.    Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ustala się według algorytmu:

W = (X1 + X2) : [ ( X1 : Y1) + ( X2 : Y2) ]

            gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w formie etatu łączonego,

X1, X2 … - oznacza tygodniową liczbę godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach poszczególnych stanowisk,

Y1, Y2… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674).

3.    Wymiar, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że wynik matematycznego obliczenia godziny stanowiący mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 lub powyżej – traktuje się jako pełną godzinę.

4.    Wszystkie godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 stanowią godziny ponadwymiarowe, płatne ze stawki godzinowej wyliczonej wg tygodniowego wymiaru, który jest większy w danym wyliczeniu.

5.    Zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jest możliwe wyłącznie, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy Karta Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

 

§ 2

Zasady, o których mowa w § 1, stosuje się wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pińczowski.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                                                                               mgr Zbigniew Kierkowski

 

                                                                             U Z A S A D N I E N I E

 Zastosowanie zasad określonych niniejszą uchwałą porządkuje i normalizuje - zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674) – sposób rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

     Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt3 i z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela stanowienie prawa w powyższym zakresie należy do Rady Powiatu.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1203

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2008-01-17 09:45:43
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2008-01-17 09:46:32
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2008-01-17 09:46:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony