2007

Wersja do druku

2007

UCHWAŁA NR XI/66/2007

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XI/67/2007

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA Nr V/32/2007

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR IV/26/2007

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40 stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XI/65/2007

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pińczowskiego do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

UCHWAŁA NR IV/27/2007

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Chrobrzu Gm. Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR IV/22/2007

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/23/2007

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/24/2007

w sprawie skargi na Starostę Pińczowskiego

UCHWAŁA NR IV/25/2007

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/28/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 62/1 obr.02 o powierzchni 0,5113 ha.

UCHWAŁA NR IV/29/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 106/4 obr. 14 o powierzchni 0,6535 ha

UCHWAŁA NR IV/30/2007

sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/42/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej

UCHWAŁA NR IV/31/2007

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XI/68/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR V/33/2007

w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Pińczowie

UCHWAŁA NR V/34/2007

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie

UCHWAŁA NR V/35/2007

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2007 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR V/36/2007

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UCHWAŁA NR V/37/2007

sprawie wzmocnienia nadzoru Rady Powiatu w Pińczowie nad działaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VI/38/2007

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2006 rok

UCHWAŁA NR VI/39/2007

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/40/2007

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Chrobrzu Gm. Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR VI/41/2007

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

UCHWAŁA NR VI/42/2007

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Pińczowie do rady doradczej do spraw restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VI/43/2007

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007– 2013

UCHWAŁA NR VI/44/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR VI/45/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia szkół

UCHWAŁA NR VIII/46/2007

w sprawie określenia zasad wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VIII/47/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR VIII/48/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/177/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej ustanowienia Nagrody Starosty Pińczowskiego za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu pińczowskiego

UCHWAŁA NR VIII/49/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR VIII/50/2007

w sprawie zmian do Uchwały NR VI/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

UCHWAŁA NR IX/51/2007

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/52/2007

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/53/2007

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku

Uchwała Nr IX/54/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR IX/55/2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2006

UCHWAŁA NR IX/56/2007

w sprawie likwidacji Poradni Kardiologicznej i Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR IX/57/2007

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pełczyskach Gmina Złota stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR IX/58/2007

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 3 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR IX/59/2007

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UCHWAŁA NR IX/60/2007

w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 18a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR X/61/2007

w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Turystyki w Powicie Pińczowskim

UCHWAŁA Nr X/63/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2007 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA Nr X/64/2007

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pińczowskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej

Uchwała Nr X/62/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR XI/69/2007

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 3 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskie

UCHWAŁA NR XI/70/2007

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. 1-go Maja 10 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XI/71/2007

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/73/2007

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej oraz gruntów rolnych położonych w Chrobrzu Gmina Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XIII/74/2007

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XIII/75/2007

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/77/2007

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR XIV/78/2007

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR XIV/79/2007

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku

UCHWAŁA Nr XIV/76/2007

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/80/2007

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/81/2007

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XIV/82/2007

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XIV/83/2007

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2008

UCHWAŁA NR XIV/84/2007

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XIV/85/2007

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

UCHWAŁA NR XIV/86/2007

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oraz gruntów rolnych położonych w Chrobrzu Gmina Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XIV/87/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2007 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2680

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2007-01-24 14:13:19
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2007-01-24 14:14:47
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2007-01-24 14:14:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony