UCHWAŁA NR XXXVI/202/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXVI/202/2006

RADY  POWIATU  W  PIŃCZOWIE

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

                                                                                                               

w sprawie kupna od Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa „MAKADAM” nieruchomości zabudowanej położonej w m. Pińczów przy ulicy Przemysłowej 3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych ,,MAKADAM’’

 

Na podstawie art.12 pkt8 lit a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 11, 12 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 9 pkt.8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego uchwala się co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na kupno od Syndyka Masy Upadłości ,,MAKADAM’’ nieruchomości zabudowanej położonej w m. Pińczów przy ul. Przemysłowej 3 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/1 o pow. 0,5113 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW 23250.

§ 2

Wartość nieruchomości opisanej w §1 ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Syndyka wynosi 253.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

       Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

       mgr Zbigniew Kawiorski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1321

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-09-05 09:10:37
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-09-05 09:11:31
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-09-05 09:11:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony