2006

Wersja do druku

Uchwały Rady Powiatu 2006

UCHWAŁA NR XXXV/190/2006

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

UCHWAŁA NR XXXII/174/2006

w sprawie zasad realizacji zadań, udzielenia dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXII/175/2006

w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXII/176/2006

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2005 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXII/177/2006

w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Pińczowskiego za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXII/178/2006

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Chrobrzu Gm. Złota stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXV/185/2006

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXV/186/2006

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXV/187/2006

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXV/188/2006

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXV/189/2006

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2006

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR XXXIII/181/2006

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2005 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2006

w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

UCHWAŁA Nr XXXIII/183/2006

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2006

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2006

w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXV/191/2006

w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXV/192/2006

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/142/2005 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XXXV/193/2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2005

UCHWAŁA NR XXXV/194/2006

w sprawie kupna od Gminy Pińczów nieruchomości położonych w Pińczowie przy ul. Wesołej 5 stanowiących własność Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXXV/195/2006

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Uchwała Nr XXXV/196/2006

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/168/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXV/197/2006

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/168/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/198/2006

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXII/157/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXVI/199/2006

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik – Kije kategorii drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XXXVI/200/2006

w sprawie zatwierdzenia zawarcia porozumień w sprawie przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/20

Uchwała Nr XXXVI/201/2006

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/202/2006

w sprawie kupna od Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa „MAKADAM” nieruchomości zabudowanej położonej w m. Pińczów przy ulicy Przemysłowej 3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych ,,MAKADAM’’

UCHWAŁA Nr XXXII/173/2006

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2882

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2006-03-14 09:39:46
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-03-14 12:19:12
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-03-14 12:19:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony