OBWIESZCZENIE STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

2017-07-27 11:27:19 Aktualności

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Kije wsie: Borczyn, Czechów, Gołuchów, Samostrzałów, Wierzbica, Wola Żydowska, gmina Pińczów wsi: Szarbków.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Kije wsie: Borczyn,   Czechów, Gołuchów, Samostrzałów, Wierzbica, Wola Żydowska, gmina Pińczów wieś Szarbków.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z przepisów  art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788) – starosta sporządza uproszczone plany urządzania lasu (zwane dalej upul) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, które obowiązują przez 10 lat.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r.1405) projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zadania w uproszczonych planach urządzenia lasu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby prowadzona w oparciu o nie wielofunkcyjna, trwale zrównoważona gospodarka leśna przynosiła pozytywne efekty w wielu dziedzinach. Oznacza to działalność zmierzającą do kształtowania i wykorzystywania lasów w taki sposób
i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, żywotności, potencjału regeneracyjnego oraz wysokiej produkcyjności, przy zachowaniu zdolności (teraz i w przyszłości) do wypełniania wszystkich ważnych funkcji ochronnych, gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym, narodowym
i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. Zgodnie z ustawą o lasach podstawą prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest uproszczony plan urządzenia lasu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016r. r. (Dz.U. 2016. 2183), na podstawie art.49  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 poz.2134 ), w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących, o których mowa w § 2—4 i 6, wprowadza się następujące zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, transportu, chowu, zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, lub posiadania okazów gatunków, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia,  usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk, lub innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, zbywania, oferowania sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków, wwożenia z  zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, umyślnego przemieszczenia z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 9 października 2014 r. (t.j. Dz. U. 2014.1409), na podstawie art.49  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016.2134), w stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków, o których mowa w § 2–4, wprowadza się następujące zakazy: zrywania, niszczenia i uszkadzania, niszczenia ich siedlisk i ostoi, dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach, pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania okazów gatunków.
Na całej powierzchni opracowania projektu UPUL zaleca się stosowanie składów gatunkowych upraw i gospodarczych typów drzewostanu uwzględniających właściwy dla nich, naturalny skład drzewostanów. Kierunkowane przez nie zabiegi gospodarcze będą preferować gatunki odpowiednie dla siedliska przyrodniczego. Gospodarka leśna prowadzona w ten sposób nie powinna pogorszyć stanu siedlisk,
a poprzez kształtowanie zróżnicowania gatunkowego i wiekowego drzewostanów jej wpływ może być pozytywny. Zaprojektowane w uproszczonym planie urządzenia lasu wskazania gospodarcze nie ingerują znacząco w środowisko ekosystemów leśnych i  są efektem wiedzy i wieloletnich doświadczeń leśników w zakresie kształtowania środowiska leśnego dlatego  wpływają na zachowanie  należytej ochrony poszczególnych gatunków.
W związku z powyższym zdaniem tut. Organu realizacja postanowień przedmiotowego planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego planu.

W związku z powyższym Starosta Pińczowski wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie zamiaru odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie wyżej wymienionych wsi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonego planu urządzenia lasu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. 2016.353).

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353), stwierdził odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, Starosta Pińczowski odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Kije wsie:  Borczyn, Czechów, Gołuchów, Samostrzałów, Wierzbica, Wola Żydowska, gmina Pińczów wieś:  Szarbków.

Decyzje

Zobacz również: