Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Finansowo - Księgowym

2010-11-30 08:46:28 Aktualności

Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Finansowo - Księgowym

                                         OGŁOSZENIE O KONKURSIE
                            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie          ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo - Księgowym

Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1. obywatelstwo polskie;
2. ukończone 18 lat, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystanie z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe (specjalność: finanse i rachunkowość);
4. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w placówkach budżetowych (dział finansowy);
5. znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy Microsoft Office);
6. nieposzlakowana opinia;
7. nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o rachunkowości;
2. znajomość ustawy o finansach publicznych;
3. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. znajomość obsługi Generatora Wniosków Płatniczych;
5. znajomość Rozporz. Min. Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
6. znajomość obsługi programu BeSti@;
7. znajomość obsługi programu Płatnik;
8. odpowiedzialność, dokładność, zdyscyplinowanie i zaangażowanie;
9. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
10. zdolności analitycze;
11. dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kwalifikowanie dowodów księgowych w celu ich prawidłowego zaewidencjonowania w księgach rachunkowych;
2. kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym
i rachunkowym;
3. ewidencja wydatków i dochodów budżetowych w ujęciu analitycznym;
4. uzgadnianie wydatków budżetowych w układzie wydatek - koszt
z rachunkiem bankowym;
5. analizowanie rozrachunków;
6. prowadzenie ewidencji środków trwałych;
7. fundusze europejskie - sporządzanie wniosków o płatność;
8. organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji.

Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym;
2. życiorys (CV);
3.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
4. kopię świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
5. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. oświadczenie o stanie zdrowia;
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem "Nabór na stanowisko Referent w Dziale Finansowo - Księgowym w terminie do 14 grudnia 2010 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.puppinczow.pl oraz www.starostwopinczow.realnet.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Zobacz również: