Zawiadomienie o wyborze oferty - Kurs koparko - ładowarki kl. III wszystkie typy

2010-05-13 14:40:34 Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak CAZ-AP-638/1/2010                                                                                                    Pińczów, dnia 13.05.2010 r.

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego wraz
z egzaminem
przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakresu: “Operator koparko-ładowarki kl. III – wszystkie typy” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie (CPV 80530000-8),

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zawiadamiam, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakład Usługowo Handlowy “HALBUD” Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 95 pkt.

w tym: cena – 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 0 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 18 500,00 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości otrzymują:

1. Zakład Usługowo Handlowy “HALBUD” Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

2. a/

                                                                                                                     Dyrektor PUP

                                                                                                                  Anna Gawrońska

 

 

 

Zobacz również: