Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 952

Data publikacji:
2016-12-05 10:13:05

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej
(numer sprawy ZOZ/ZP/11/12/2016)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 05.12.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej

(numer sprawy ZOZ/ZP/11/12/2016)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 358480 - 2016 w dniu 05.12.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www: www.szpitalpinczow.pl , e-mail: zoz5@o2.pl .

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www: www.szpitalpinczow.pl .

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz asortymentowo cenowy) podzielonym na pakiety: Pakiet 1, Pakiet 2.

CPV: 33 60 00 00-6

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

2) Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3) Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b. Zdolność techniczna lub zawodowa:

- w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto,

c. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

- Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym zakresie.

d. Brak podstaw wykluczenia:

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w lit. d, składa odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (taki dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

f. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dot. dokument wskazany, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w lit. e zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

g. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

h. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy PZP.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferta musi zawierać:

a. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:

- ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz arkusze asortymentowo-cenowe podzielone na pakiety, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 lit. b SIWZ (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).

- pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

b. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych – składane na wezwanie Zamawiającego:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. d SIWZ.

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. a SIWZ.

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. b SIWZ.

c. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – składane na wezwanie Zamawiającego:

- oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty posiadają wymagane przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, wydane przez uprawniony organ.

6) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena brutto 60% = 60 pkt,

- termin dostawy 40% = 40 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 14.12.2016 r. w sekretariacie Zamawiającego do godz. 9:00, lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22.

Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2016 r. o godz. 9:15 w budynku dyrekcji ZOZ w Pińczowie – świetlica.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9) Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11) Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

12) Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki leki do apteki szpitalnej.zip - 73.276 KB) Data publikacji: 2016-12-05 10:20:40 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do dostawy lekow.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2016-12-09 08:05:16 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do dostawy lekow2.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2016-12-09 08:05:26 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do dostawy lekow3.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2016-12-09 08:05:39 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do dostawy lekow4.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:26:17 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do dostawy lekow5.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:26:29 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert leki.doc - 17.92 KB) Data publikacji: 2016-12-14 09:28:07 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przeeeetargu leki.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2016-12-19 08:38:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 630
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-12-05 10:13:05
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-12-05 10:32:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu