Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 950

Data publikacji:
2016-11-10 11:40:31

Przedmiot: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(numer sprawy ZOZ/ZP/10/11/2016)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 10.11.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(numer sprawy ZOZ/ZP/10/11/2016)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 340575 - 2016 w dniu 10.11.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www: www.szpitalpinczow.pl , e-mail: zoz5@o2.pl .

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ:

www: www.szpitalpinczow.pl .

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (formularzach asortymentowo-cenowy) podzielonego na pakiety:

Pakiet nr 1 – pieluchomajtki

Pakiet nr 2 – rękawy do sterylizacji

CPV 33 14 00 00-3.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b. Zdolność techniczna lub zawodowa:

- w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto,

c. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

- Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym zakresie.

d. Brak podstaw wykluczenia:

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w lit. d, składa odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (taki dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

f. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dot. dokument wskazany, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w lit. e zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

g. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

h. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy PZP.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferta musi zawierać:

a. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:

- ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz arkusze asortymentowo-cenowe podzielone na pakiety, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 lit. b SIWZ (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).

- pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

b. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych – składane na wezwanie Zamawiającego:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. d SIWZ.

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. a SIWZ.

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. b SIWZ.

c. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – składane na wezwanie Zamawiającego:

- dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 z późn. zm.), posiadają nazwę producenta, kod producenta, deklarację zgodności i certyfikat CE.

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena brutto 60% = 60 pkt,

- termin dostawy 40% = 40 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.11.2016 r. w sekretariacie Zamawiającego do godz. 900, lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2016 r. o godz. 9 15 w budynku dyrekcji ZOZ w Pińczowie – świetlica.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Dynamiczny system zakupów:

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(siwz i zallaczniki sprzet medyczny jednorazowego uzytku.zip - 64.509 KB) Data publikacji: 2016-11-10 11:55:17 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do jednorazowka sprrzeet medyczny.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2016-11-16 10:43:42 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do jednorazowka sprrzeet medyczny2.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2016-11-16 10:43:52 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow do jednorazowka sprrzeet medyczny3.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2016-11-16 10:44:05 Redaktor: Grzegorz Mitka

(modyfffikacja siwz.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2016-11-16 13:54:16 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Zal nr 2 pakiet nr 1 pieluchomajtki aktualny zmodyfikowana poz nr 3.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2016-11-16 14:06:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert sprzet medyczny jednorazowego uzytku.doc - 18.432 KB) Data publikacji: 2016-11-18 11:02:29 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przetargu jednorazowka sprzet.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2016-11-29 09:12:49 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 777
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-11-10 11:40:31
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-11-10 11:59:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu