Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 932

Data publikacji:
2016-07-20 10:56:20

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,wykonanie remontu podłóg na salach chorych i korytarzu na I piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego".
(numer sprawy ZOZ/ZP/7/07/2016)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 20.07.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,wykonanie remontu podłóg na salach chorych i korytarzu na I piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego".

(numer sprawy ZOZ/ZP/7/07/2016)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 145445 - 2016 W DNIU 20.07.2016 r.

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164).

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl.

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie remontu podłóg na salach chorych i korytarzu na I piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w budynku I piętro Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2 kładzenie nawierzchni podłóg

2) Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 25.09.2016 r.

3) Kryteria wyboru oferty: Cena brutto 90 %,

termin wykonania 10 %.

4) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dn. 04.08.2016 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 04.08.2016 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

f. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(remont posadzki zol.zip - 2119.566 KB) Data publikacji: 2016-07-20 11:02:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu posadzka zol.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2016-08-05 09:13:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 754
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-07-20 10:56:20
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-07-20 11:04:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu