Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 903

Data publikacji:
2015-07-27 13:52:30

Przedmiot: Ogłoszenie
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z zakresu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego Udzielającego Zamówienia wynikającej z zawartej umowy z Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/KO/2/07/2015

Treść przetargu:
ZOZ/KO/2/07/2015

Pińczów, dnia 27.07.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z zakresu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego Udzielającego Zamówienia wynikającej z zawartej umowy z Narodowym Funduszu Zdrowia

Okres obowiązywania umowy od 2015-09-01 do 2018-08-31

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 27.07.2015 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 04.08.2015 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 04.08.2015 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 11.08.2015 r.

ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego ZOZ w Pińczowie wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko i zalaczniki konkurs.zip - 35.079 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:54:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku konkursu uniewaznienie postepowania
(zawiadomienie o wyniku konkursu gin pol.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2015-08-04 11:08:35 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 756
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-07-27 13:52:30
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-07-27 14:01:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu