Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 894

Data publikacji:
2015-03-02 10:16:46

Przedmiot: Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

(numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2015)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 02.03.2015 r.

Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

(numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2015)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 28197 - 2015 W DNIU 02.03.2015 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3) Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko sprzęt komputerowy do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

4) Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto 90%,

Termin dostawy 10%.

5) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł, Łukasz Bucki – tel. (41) 357 30 39, (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 14:00.

10) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 10.03.2015 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do skretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert w dn. 10.03.2015 r. o godz. 09:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

11) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

15) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki dostawa sprzetu komputerowego.zip - 338.246 KB) Data publikacji: 2015-03-02 10:20:06 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do sprzet komput.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2015-03-06 09:49:41 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetaargu sprzet komputerowy.doc - 62.976 KB) Data publikacji: 2015-03-12 08:08:33 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1381
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-03-02 10:16:46
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-03-02 10:31:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu