Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 891

Data publikacji:
2015-01-14 18:00:22

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2015)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 14.01.2015 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2015)

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 009-010692 W DNIU 14.01.2015 r.

Ogłoszenie zostało wysłane w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej W DNIU 09.01.2015 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz asortymentowo cenowy) podzielonym na pakiety: Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3, Pakiet 4.

CPV: 33 60 00 00-6

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto 90 %,

Termin dostawy 10 %.

4) Termin związania ofertą:

60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1 – 12 500 zł

Pakiet 2 – 7 000 zł

Pakiet 3 – 1 600 zł

Pakiet 4 – 2 600 zł

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Mirosława Bajor – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 19.02.2015 r. w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 19.02.2015 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki dostawy leki.zip - 116.607 KB) Data publikacji: 2015-01-14 18:04:09 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2015-01-19 10:06:03 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki2.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2015-01-20 08:26:48 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki3.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2015-01-22 08:39:30 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki4.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2015-01-22 08:39:41 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki5.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:14:26 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz
(modyfikacja siwz do leki.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:15:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki6.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2015-02-05 10:33:10 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz
(modyfikacja siwz do leki2.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2015-02-05 10:34:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do leki7.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2015-02-09 09:20:30 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1360
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-01-14 18:00:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-01-14 18:07:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu