Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 889

Data publikacji:
2014-12-09 11:11:44

Przedmiot: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/17/12/2014)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 09.12.2014 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych

(numer sprawy ZOZ/ZP/17/12/2014)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 254557 - 2014 W DNIU 09.12.2014 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) podzielonego na pakiety nr 1 i nr 2:

Pakiet nr 1 (gaza, kompres, opaska, lignina, przylepiec, plaster, wata).

Pakiet nr 2 (zestawy zabiegowe)

CPV: 33 14 00 00-3, 33 14 11 10-4.

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto 90 %,

Termin dostawy 10 %.

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Mirosława Bajor – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 17.12.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 17.12.2014 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

15) Zamawiający wymaga od oferentów, aby do swojej oferty dołączyli po 1 próbce każdego asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy). Próbki pozwolą sprawdzić czy zaoferowany asortyment jest zgodny z SIWZ. Próbki zostaną zwrócone w trybie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz i zalaczniki mateerialy opatrunkowe.zip - 61.59 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:22:31 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz
(modyfikacja zalacznika nr 2 pakiet 2 formularz asortymentowo cenowy.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2014-12-11 12:15:26 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapytania i odpowiedzi materialy opatrunnkowe.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2014-12-15 08:45:03 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetaargu materially opatruunkowe.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2014-12-17 11:43:42 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1168
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-12-09 11:11:44
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-12-09 11:26:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu