Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 879

Data publikacji:
2014-10-06 09:30:43

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/13/10/2014)

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 06.10.2014 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/13/10/2014) Ogłoszenie ukazało się w BZP 210157 - 2014 W DNIU 06.10.2014 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych.

180102 (kod odpadu), 1 138 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180103 (kod odpadu), 36 208 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180106 (kod odpadu), 104 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180109 (kod odpadu), 20 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

Łączna ilość kg wynosi 1 138 + 36 208 + 104 + 20 = 37 470 kg.

CPV 90524000-6, 90524400-0.

2) Termin realizacji zamówienia:

24 miesięce.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł– tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 7:00 – 15:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 14.10.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 14.10.2014 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz i zalaczniki odpady meddyczne.zip - 50.237 KB) Data publikacji: 2014-10-06 09:35:05 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytan i odp odpady meddyczne1.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2014-10-08 10:18:40 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytan i odp odpady meddyczne2.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2014-10-10 12:09:59 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniiku przetaargu odpady medyczzne.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2014-10-15 07:19:38 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1349
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-10-06 09:30:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-10-06 09:37:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu