Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 878

Data publikacji:
2014-10-02 09:17:01

Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”

Treść przetargu:

 

ZAPROSZENIE  nr PiPR.IV.041.1.8.2011

do złożenia oferty na zamówienie  o wartości poniżej 30 000euro

 

 

Powiat Pińczowski- Starostwo Powiatowe w Pińczowie na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty wariantowej (obejmującej wariant I i wariant II) na wykonanie i dostawę  materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej  powiatu pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie w ramach działania 4.2 -Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oś priorytetowa IV - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  i energetycznej, zgodnie z umową  z dnia  13 lutego 2013 roku nr UDA-RPWS.04.02.00-26-773/11

 

Zamówienie prowadzonej jest zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 z dnia 19 maja 2014 roku - §5 .

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

WARIANT I

1/ długopisy z wkładem niebieskim, przyciskane, plastikowa obudowa, na długopisach, w ilości 350szt

2/ długopisy 3 funkcyjne z niebieskim wkładem, ze wskaźnikiem laserowym i latarką wraz z bateriami, w etui, na długopisie, w ilości 50szt.

3/ zestawy długopisów kolorowych żelowych (niebieski, czarny, czerwony, zielony) w etui, na etui, w ilości 50szt.

 

WARIANT II

1/ długopisy z wkładem niebieskim, przyciskane, plastikowa obudowa, na długopisach, w ilości 500szt

2/ długopisy z niebieskim wkładem i końcówka do ekranów dotykowych w etui, na długopisie w ilości 100szt.

 

na powyższych materiałach należy umieścić elementy graficzne regionalnego programu operacyjnego  województwa świętokrzyskiego (logotypy unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego, program regionalny narodowa strategia spójności, herb województwa świętokrzyskiego, hasło: „…dla rozwoju województwa świętokrzyskiego…” oraz herb z napisem powiat pińczowski

- na długopisach - poz. 1 i 2 wariant I i poz. 1 wariant II 

- na etui poz. 3 wariant I

Oznaczenia i nadruki na materiałach muszą być zgodne z „zasadami promocji projektów dla regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2007-2013” dokument dostępny jest pod adresem: http\\www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,9,informacja_i_promocja_projektow.html

 

Termin wykonania zamówienia :    do 20 października 2014 roku.


Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:            CPV- 79341000-6 –usługi reklamowe

 

Kryterium wyboru : cena -100%

Wymagania dla Wykonawców:

§ Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania długopisów reklamowych z logiem, które poświadczają składając stosowne oświadczenie.

§ Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszego zaproszenia.

§ Do oferty należy dołączyć prospekty oferowanego asortymentu umożliwiające jednoznaczne określenie wszystkich jego cech lub przedłożyć próbki.

 

Miejsce i termin składania ofert :

 Ofertę – wypełniony formularz - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Pińczów,  ul. Zacisze 5 – sekretariat, w terminie do dnia 8 października 2014 roku  do godziny 12:00.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 1/„materiały promocyjne –oferta –sieci ” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

 

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty:
Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty zostanie przekazana  stronie  internetowej w zakładce „przetargi” w BIP  (
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php)


Wszelkie zapytania prosimy kierować : Małgorzata Dymek –kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,  pod numer telefonu: 41-35-760-01,wew.-240, e-mail: promocja@ pinczow.pl

 


Załączone pliki:

zaproszenie z zalacznikami
(zaproszenie z zalacznikami.doc - 262.656 KB) Data publikacji: 2014-10-02 09:17:55 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1230
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2014-10-02 09:17:01
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2014-10-02 09:18:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu