Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 858

Data publikacji:
2014-03-21 09:48:59

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie Systemu Zarządzania: certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat OHSAS 18001 lub PN‐N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2014)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 21.03.2014 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie Systemu Zarządzania: certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat OHSAS 18001 lub PN‐N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

(numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2014)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 60403 - 2014 W DNIU 21.03.2014 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Zarządzania: certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat OHSAS 18001 lub PN‐N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

CPV 73220000-0

2) Termin realizacji zamówienia:

Okres wdrożenia Systemu Zarządzania: certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat OHSAS 18001 lub PN‐N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zakończenie nie dłużej jednak niż do końca września 2014 r.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl – bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł – tel. (41) 357 30 39, (41)-357-30-31, w godz. 7:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 2.04.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dn. 2.04.2014 r. o godz. 10:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ.

Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz iso.rar - 28.17 KB) Data publikacji: 2014-03-21 09:52:03 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(pytania i odpowiedzi iso.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2014-03-26 09:59:14 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(pytania i odpowiedzi iso2.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2014-03-26 09:59:44 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu iso.odt - 21.915 KB) Data publikacji: 2014-04-04 08:38:51 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1332
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-03-21 09:48:59
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-03-21 09:54:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu