Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 855

Data publikacji:
2014-02-20 11:01:39

Przedmiot: Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT
poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Treść przetargu:
nr sprawy: ZOZ/KO/4/02/2014

Pińczów, 20.02.2014 r.

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów,

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Przedmiot konkursu obejmuje:

zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Udzielający zamówienie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagania:

W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu:

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się w siedzibie Udzielającego zamówienia, sekretariat w dni robocze w godz. 8.00-14.00. e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031, fax 413572491.

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpitalpinczow.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych” w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie w terminie do dnia 6.03.2014 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu udzielającego zamówienia.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.03.2014 r. o godzinie 10:30 w świetlicy Udzielającego Zamówienia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia i na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl w dniu do 13.03.2014 r.

Oferent pozostaje związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Okres obowiązywania umowy 24 miesiące.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podania przyczyn.

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(4patomorfologia.rar - 37.869 KB) Data publikacji: 2014-02-20 11:07:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja swko
(modyfikacja SWKO.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2014-02-20 14:02:37 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku konkursu
(ogloszenie o wyniku konkursu ofert patomorfologia.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2014-03-10 08:20:13 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 942
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-02-20 11:01:39
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-02-20 11:11:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu