Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 779

Data publikacji:
2013-04-18 11:26:43

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.
ZOZ/ZP/9/04/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 18.04.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/9/04/2013 – zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/9/04/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 27 981,00 zł netto; 30 248,00 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 GSK Services Sp. z o.o. 60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189 – 27 335,00 zł netto; 29 521,80 zł brutto.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 1 GSK Services Sp. z o.o. 60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189 .

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną, jedyna oferta.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 654
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-04-18 11:26:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-04-18 12:14:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu