Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 41 3573039, fax. (41) 357 2491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 603

Data publikacji:
2012-01-11 08:49:32

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych
(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012)
Ogłoszenie ukazało się w BZP 10081 - 2012 W DNIU 11.01.2012 r.

Treść przetargu:
Pińczów dn. 11.01.2012 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 10081 - 2012 W DNIU 11.01.2012 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowych usług pralniczych, Średnia, roczna ilość bielizny do prania to około 61534,6 kg, na 36 m-cy to około 184604 kg, miesięczna ilość to około 5127,88 kg.

2) Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy. od 1.02.2012 r. do 31.01.2015 r.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł– tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 14:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 19.01.2012 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 10.00 . Otwarcie ofert w dn. 19.01.2012 r. o godz. 10.15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(SIWZ i zalaczniki pranie.zip - 59.62 KB) Data publikacji: 2012-01-11 09:02:00 Redaktor: Mariusz Piskulak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 679
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-01-11 08:49:32
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-01-11 09:03:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu