Wersja do druku

Zamawiający:

zoz

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1221

Data publikacji:
2021-02-22 12:21:52

Przedmiot: ZOZ/KO/1/02/2021. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarskich) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej dla pacjentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Nr sprawy:  Pińczów, dnia 22.02.2021 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

tel.: 413573031, fax.:413572491, zoz5@o2.pl, www.szpitalpinczow.pl

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarskich) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej dla pacjentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.


1. Okres obowiązywania umowy-Umowa zostanie zawarta od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2023 r.
2. Rozpoczęcie
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01.04.2021 r.
3. Bliższych
informacji udziela Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039 wew. 515.
4. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 09.03.2021 r.do godz. 08:00.
5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 r. o godz. 08:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).
6. Oferty
zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.
7. Termin
związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
9.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.
10. Oferta
powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
11. Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.
12.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(warunki konkursu wraz z zalacznikami zoz w pinczowie nocna i swiateczna opieka zdrowotna.zip - 71.33 KB) Data publikacji: 2021-02-22 12:24:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 191
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-02-22 12:21:52
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-02-22 12:25:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu