Wersja do druku

Zamawiający:

zoz

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 1017

Data publikacji:
2018-05-30 14:02:24

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.ZOZ/ZO/9/05/2018

Treść przetargu:

ZOZ/ZO/9/05/2018 Pińczów, dnia 30.05.2018 r.

Zapytanie ofertoweZamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 ze zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do zapytania ofertowego.
kod CPV
33 60 00 00-6.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Okres ważności produktu minimum 12 miesiące liczone od chwili dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent.

 2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie maksymalnie do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia na numer faksu wskazany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dostawy pilne realizowane będą w czasie krótszym po uzgodnieniu przez Strony. W przypadku dostaw pilnych dopuszcza się zmianę asortymentu, w takim wypadku wymagana jest akceptacja Zamawiającego.

 3. Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8 do 12.

 4. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia:

a. ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkowania,

b. instrukcje w języku polskim dotyczące możliwości magazynowania i przechowywania leku.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zaproponowanymi lekami równoważnymi pod warunkiem, że zaproponowane leki równoważne będą miały takie samo spektrum działania.

 2. W przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji danego asortymentu lekowego i brakiem możliwości zastąpienia go lekiem równoważnym o takim samym spektrum działania na etapie przygotowywania i składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do: załączenia do składanej oferty stosownego oświadczenia o takim fakcie, nie wyceniania tej pozycji, jej pominięcia bez wykreślania. Złożona w ten sposób oferta będzie ważna i będzie spełniała wymogi zapytania ofertowego i zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

3. Miejsce dostarczania zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – apteka szpitalna.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za dostarczony asortyment nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.3. Wypełniony i wyceniony formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

5.4. Podpisane oświadczenie (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

8. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Cenę oferty należy określić w oparciu o asortyment znajdujący się w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

11. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego asortymentu do siedziby Zamawiającego.

12. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

14. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób
obliczenia punktów:
ilość
punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

15. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do dnia 07.06.2018 r., do godz. 08:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2018 r. o godzinie 08:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pińczowie - świetlica.

16. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną, (jeśli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, chyba, że zasadnym będzie podniesienie kwoty szacunkowej do ceny oferty najkorzystniejszej). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według cen (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

17.Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: kierownik apteki szpitalnej e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031 wew 455, fax 413572491.

18. klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: 41 35 730 31;

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek tel.: 41 35 730 31*;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i wartości szacunkowej, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZOZ/ZO/9/05/2018, zakup i dostawa leków przeciwzakrzepowych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki do zapytania ofertowego:

 • Formularz oferty – załącznik nr 1

 • Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2

 • Wzór umowy – załącznik nr 3Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe leki przeciwzakrzepowe pin.zip - 30.684 KB) Data publikacji: 2018-05-30 14:04:50 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku zapytania ofer na leki przeciwzakrzepowe fraxiparine.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:43:52 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 230
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-05-30 14:02:24
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-05-30 14:06:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu