Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1006

Data publikacji:
2018-03-13 08:52:35

Przedmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/03/2018

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/03/2018 Pińczów, dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie ofertoweZamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 ze zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nici chirurgicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
kod CPV 33141121-4

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Okres ważności produktu minimum 12 miesięcy liczone od chwili dostawy.

 2. Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu
  i do używania – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

 3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie maksymalnie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia na numer faksu wskazany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dostawy pilne realizowane będą w czasie krótszym po uzgodnieniu przez Strony. W przypadku dostaw pilnych dopuszcza się zmianę asortymentu, w takim wypadku wymagana jest akceptacja Zamawiającego.

 4. Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub
  w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze godz. od 8 do 13-tej. (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku).

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

3. Miejsce dostarczania zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za dostarczony asortyment nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

5.3. Wypełniony i wyceniony formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 2).

5.4. Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu
i do używania – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

8. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Cenę oferty należy określić w oparciu o asortyment znajdujący się w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

11. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego asortymentu do siedziby Zamawiającego.

12. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

14. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób
obliczenia punktów:
ilość
punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

15. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do dnia 21.03.2018 r., do godz. 09:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na zakup i dostawę nici chirurgicznych". Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godzinie 09:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

16. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną, (jeśli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według cen (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

17. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

18. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Pani Barbara Drukała e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031, fax 413572491.Załączniki do zapytania ofertowego:

 • Formularz oferty – załącznik nr 1

 • Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2

 • Wzór umowy – załącznik nr 3Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe i zalaczniki nici chirurgiczne.zip - 42.124 KB) Data publikacji: 2018-03-13 08:54:03 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i oddpow nici chirurgiczne.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2018-03-16 12:06:10 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku zapyt ofert na nici chirurgiczne.doc - 14.336 KB) Data publikacji: 2018-03-21 09:32:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 312
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-03-13 08:52:35
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-03-13 08:57:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu