UCHWAŁA NR XII/53/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XII/53/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) art. 9 ust. 11 Statutu Powiatu Pińczowskiego, art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z póź. Zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) – uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się na okres 4 lat Program ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego, którego częścią jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego treści jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do sporządzania i przedkładania co dwa lata raportu z wykonania w/w programu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

U Z A S A D N I N I E

Opracowanie Powiatowego programu ochrony środowiska wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm.). Integralną częścią programu jest plan gospodarki odpadami.

Dokument ten kompleksowo ujmuje problematykę ekologiczną na terenie powiatu i stworzy podstawę do ubiegania się o środki pomocowe na wspólne projekty proekologiczne. Program ten nie jest programem zamkniętym i nie zamyka listy zadań priorytetowych do realizacji. Długofalowym zadaniem programu jest uzyskanie poprawy stanu środowiska przyrodniczego i możliwość jego wykorzystania jako jeden z głównych atutów dla rozwoju turystyki.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1571

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 15:08:03
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:36:42
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:36:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony