UCHWAŁA NR VIII/38/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VIII/38/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art.194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Pińczowie Adama Koryckiego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 8 Komitetu Wyborczego Wyborców “Sami o Sobie”, co stwierdziła Rada Powiatu na sesji w dniu 25 czerwca 2003 roku podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę oraz wskutek zrzeczenia się pierwszeństwa przy obsadzeniu tego mandatu przez kolejnego kandydata z tej samej listy Pana Jana Bębenka, Rada stwierdza, że kolejną osobą z okręgu wyborczego Nr 1 z listy Nr 8 Komitetu Wyborczego Wyborców “Sami o Sobie”, który uzyskał największą liczbę głosów jest Pan Zygmunt Matuszczyk, który spełnia warunki określone w art. 194 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, tj. nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka o której mowa w art.190 ust. 1 pkt 4 ustawy i on obejmuje wygasły mandat, o którym mowa na wstępie.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1512

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 14:15:24
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:32:03
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:32:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony