UCHWAŁA NR VII/29/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VII/29/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późniejszymi zmianami) w związku z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami) i §9 ust.11 Statutu Powiatu – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Adama Koryckiego z okręgu wyborczego Nr1 z listy Nr 8 “Sami o Sobie” wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§2

Zobowiązuje się Starostę do niezwłocznego doręczenia zainteresowanemu niniejszej uchwały oraz przesłania jej Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1483

Wprowadził(a) do systemu: Wioleta Usnarska, data: 2004-07-08 13:09:43
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:26:41
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:26:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony