UCHWAŁA Nr III/14/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr III/14/2002

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Na podstawie art.12, pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr.91 poz. 578 z późn. zm.), art.49, art.52, art.109, art.116, art.124, art.128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz. 1014 z późn. zm.)Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości 23.568.109 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 24.292.909 zł.z tego:

a) wydatki bieżące 24.004.909,-

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota - 17.020.784,-

- dotacje kwota - 250.000,-

- wydatki na obsługę długu jednostki kwota - 124.400,-

b) wydatki majątkowe kwota - 288.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 724.800 zł. są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie 475.200 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu

/zgodnie z załącznikiem Nr 3/

§ 5

Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym na kwotę 288.000

/zgodnie z załącznikiem Nr 4/

§ 6

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 236.000 zł. oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 236.000 zł.

/zgodnie z załącznikiem Nr 5/

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 409.965 zł.

oraz wydatków w kwocie 409.940 zł.

/ zgodnie z załącznikiem Nr 6/

§ 7

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 150.000 zł. i wydatków w kwocie 160.000 zł.

/zgodnie z załącznikiem Nr 7/

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000 zł. i wydatków w kwocie 105.000 zł.

/zgodnie z załącznikiem Nr 7/

§ 8

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów w kwocie 250.000

/zgodnie z załącznikiem Nr 8/

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie 7.591.928 zł.

- wydatki w kwocie 7.591.928 zł.

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 1.920 zł. i wydatki w kwocie 1.920 zł. na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1514

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:02:00
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:21:08
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:21:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony