2013

Wersja do druku

2013

Załączone pliki:

URP-XXVII-159-2013
(URP-XXVII-159-2013.pdf - 67.4 KB) Data publikacji: 2013-02-14 12:42:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie

URP-XXVII-160-2013
(URP-XXVII-160-2013.pdf - 174.38 KB) Data publikacji: 2013-02-14 12:44:15 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

URP-XXVII-161-2013
(URP-XXVII-161-2013.pdf - 65.212 KB) Data publikacji: 2013-02-14 12:45:35 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego oraz Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista

URP-XXVII-162-2013
(URP-XXVII-162-2013.pdf - 237.5 KB) Data publikacji: 2013-02-18 13:01:42 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXVIII-163-2013
(URP-XXVIII-163-2013.pdf - 68.056 KB) Data publikacji: 2013-02-25 12:03:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego oraz Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista

URP-XXIX-164-2013
(URP-XXIX-164-2013.pdf - 294.861 KB) Data publikacji: 2013-04-03 13:29:16 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXIX-165-2013
(URP-XXIX-165-2013.pdf - 501.826 KB) Data publikacji: 2013-04-03 13:31:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXIX-166-2013
(URP-XXIX-166-2013.pdf - 66.369 KB) Data publikacji: 2013-04-03 13:39:13 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXIX-167-2013
(URP-XXIX-167-2013.pdf - 71.519 KB) Data publikacji: 2013-04-03 13:41:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy”

URP-XXIX-168-2013
(URP-XXIX-168-2013.pdf - 55.589 KB) Data publikacji: 2013-04-03 13:44:54 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

URP-XXX-169-2013
(URP-XXX-169-2013.pdf - 315.699 KB) Data publikacji: 2013-05-10 11:41:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXX-170-2013
(URP-XXX-170-2013.pdf - 597.747 KB) Data publikacji: 2013-05-10 11:42:01 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXX-171-2013
(URP-XXX-171-2013.pdf - 59.257 KB) Data publikacji: 2013-05-10 11:50:21 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni pod montaż telewizorów oraz paneli sterujących w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXX-172-2013
(URP-XXX-172-2013.pdf - 87.416 KB) Data publikacji: 2013-05-10 11:51:21 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

URP-XXX-173-2013
(URP-XXX-173-2013.pdf - 69.015 KB) Data publikacji: 2013-05-10 11:52:16 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach ul. Szkolna 5 oraz likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego i Technikum kształcącego w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista

URP-XXXI-174-2013
(URP-XXXI-174-2013.pdf - 234.118 KB) Data publikacji: 2013-06-20 12:46:10 Redaktor: Monika Budera
URP-XXXII-175-2013
(URP-XXXII-175-2013.pdf - 56.393 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:29:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 rok

URP-XXXII-176-2013
(URP-XXXII-176-2013.pdf - 55.993 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:47:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok

URP-XXXII-177-2013
(URP-XXXII-177-2013.pdf - 55.863 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:48:33 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2012

URP-XXXII-178-2013
(URP-XXXII-178-2013.pdf - 59.593 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:49:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium diagnostycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXXII-179-2013
(URP-XXXII-179-2013.pdf - 67.955 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:50:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

URP-XXXII-180-2013
(URP-XXXII-180-2013.pdf - 90.824 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:51:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego specjalnego

URP-XXXII-181-2013
(URP-XXXII-181-2013.pdf - 320.873 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:51:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXXII-182-2013
(URP-XXXII-182-2013.pdf - 579.032 KB) Data publikacji: 2013-07-05 14:53:08 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXXIII-183-2013
(URP-XXXIII-183-2013.pdf - 59.753 KB) Data publikacji: 2013-07-11 10:19:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wskutek śmierci

URP-XXXIV-184-2013
(URP-XXXIV-184-2013.pdf - 69.495 KB) Data publikacji: 2013-08-13 13:06:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie obsadzenia mandatu radnego

URP-XXXIV-185-2013
(URP-XXXIV-185-2013.pdf - 57.897 KB) Data publikacji: 2013-08-13 13:08:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru Starosty Powiatu Pińczowskiego

URP-XXXIV-186-2013
(URP-XXXIV-186-2013.pdf - 66.549 KB) Data publikacji: 2013-08-13 13:09:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego

URP-XXXIV-187-2013
(URP-XXXIV-187-2013.pdf - 333.523 KB) Data publikacji: 2013-08-13 13:13:08 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloleteniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXXIV-188-2013
(URP-XXXIV-188-2013.pdf - 510.901 KB) Data publikacji: 2013-08-13 13:14:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXXV-189-2013
(URP-XXXV-189-2013.pdf - 55.359 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:12:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego

URP-XXXV-190-2013
(URP-XXXV-190-2013.pdf - 66.255 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:14:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu PIńczowskiego

URP-XXXV-191-2013
(URP-XXXV-191-2013.pdf - 66.517 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:16:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu

URP-XXXV-192-2013
(URP-XXXV-192-2013.pdf - 64.081 KB) Data publikacji: 2013-09-06 12:16:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XXXVI-194-2013
(URP-XXXVI-194-2013.pdf - 336.757 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:38:31 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXXVI-195-2013
(URP-XXXVI-195-2013.pdf - 550.175 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:39:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXXVI-196-2013
(URP-XXXVI-196-2013.pdf - 68.866 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:40:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: AKt o likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie

URP-XXXVI-197-2013
(URP-XXXVI-197-2013.pdf - 62.33 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:42:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

URP-XXXVI-198-2013
(URP-XXXVI-198-2013.pdf - 60.335 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:43:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały NR XII/77/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXXVI-199-2013
(URP-XXXVI-199-2013.pdf - 75.799 KB) Data publikacji: 2013-10-09 13:45:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianą do realizacji w 2014 roku z udziałem środków z budżetu państwa

URP-XXXVII-200-2013
(URP-XXXVII-200-2013.pdf - 250.905 KB) Data publikacji: 2013-11-14 08:41:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

URP-XXXVII-201-2013
(URP-XXXVII-201-2013.pdf - 87.692 KB) Data publikacji: 2013-11-14 08:43:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

URP-XXXVII-202-2013
(URP-XXXVII-202-2013.pdf - 75.575 KB) Data publikacji: 2013-11-14 08:50:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

URP-XXXVII-203-2013
(URP-XXXVII-203-2013.pdf - 345.498 KB) Data publikacji: 2013-11-14 08:55:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXXVII-204-2013
(URP-XXXVII-204-2013.pdf - 525.551 KB) Data publikacji: 2013-11-14 08:57:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XXXIX-205-2013
(URP-XXXIX-205-2013.pdf - 335.888 KB) Data publikacji: 2013-12-19 10:45:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

URP-XXXIX-206-2013
(URP-XXXIX-206-2013.pdf - 497.802 KB) Data publikacji: 2013-12-19 10:47:09 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XL-207-2013
(URP-XL-207-2013.pdf - 56.724 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:35:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pińczowskiego

URP-XL-208-2013
(URP-XL-208-2013.pdf - 55.492 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:36:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego

URP-XL-209-2013
(URP-XL-209-2013.pdf - 345.622 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:37:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne

URP-XL-210-2013
(URP-XL-210-2013.pdf - 1008.452 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:38:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu PIńczowskiego na 2014 rok

URP-XL-211-2013
(URP-XL-211-2013.pdf - 58.912 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:40:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

URP-XL-212-2013
(URP-XL-212-2013.pdf - 128.742 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:41:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok

URP-XL-213-2013
(URP-XL-213-2013.pdf - 362.991 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:41:50 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2014 rok

URP-XL-214-2013
(URP-XL-214-2013.pdf - 122.762 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:42:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

URP-XL-215-2013
(URP-XL-215-2013.pdf - 70.155 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:44:12 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/166/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2013 roku ze środków PFRON

URP-XL-216-2013
(URP-XL-216-2013.pdf - 254.175 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:45:21 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Pińćzowskiego w 2014 roku

URP-XL-217-2013
(URP-XL-217-2013.pdf - 74.646 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:46:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powierzenia Gminie Pińczów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

URP-XL-218-2013
(URP-XL-218-213.pdf - 340.717 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:47:01 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

URP-XL-219-2013
(URP-XL-219-2013.pdf - 98.836 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:48:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia oplat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojzadu na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1828

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2013-01-08 14:00:21
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2013-01-08 14:03:00
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2014-04-04 13:11:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony