Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Adam Rokita

2016-10-10 14:51:03 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w Świerczynie, na działce nr ewid. 98

W dniu 04 października 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Adama Rokity, zam. Świerczyna 61, dotyczące zamiaru przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w Świerczynie, na działce nr 98 ..................................................................................... dniu 02 stycznia2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: