Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Michał Bączek

2016-06-23 15:24:45 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego wDzierążni, dz. nr ewid. 121/1 i 122

W dniu 20 czerwca 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Michała Bączka, zam. Dzierążnia 157, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego w Dzierążni, na działkach nr ewid. 121/1 i 122 ..................................................... W dniu 20 lipca 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: