ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości

2016-01-18 09:09:36 Zawiadomienia

Bogucice 11.01.2016r. Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Starosta Pińczowski ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów WNIOSEK o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej przyjętym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 29.12.2015r . identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.992.2015 zwracam się o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, przez okres, co najmniej 14 dni, Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o którym mowa w §38 ust.1-2 ww. rozporządzenia, dla działki ewidencyjnej nr 413/7 i 412 położonej w miejscowości Bogucice Pierwsze. Uzasadnienie O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek wykonawca prac geodezyjnych, zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby władające tymi działkami. W przypadku, gdy powyższe osoby nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. ....................................................... podpis geodety Załącznik: 1. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Bogucice 11.01.2016r. Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Starosta Pińczowski ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów WNIOSEK o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej przyjętym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 29.12.2015r . identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.992.2015 zwracam się o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, przez okres, co najmniej 14 dni, Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o którym mowa w §38 ust.1-2 ww. rozporządzenia, dla działki ewidencyjnej nr 413/7 i 412 położonej w miejscowości Bogucice Pierwsze. Uzasadnienie O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek wykonawca prac geodezyjnych, zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby władające tymi działkami. W przypadku, gdy powyższe osoby nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. ....................................................... podpis geodety Załącznik: 1. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Bogucice 11.01.2016r. Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Nr upr. zawod.19546 Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej nr 412 położonej w miejscowości Bogucice Pierwsze ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 29.12.2015 identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.992.2015 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.02.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 413/7 z działkami sąsiednimi 412, 438, 413/6, 413/5, 413/1, 413/2, 413/3, 415, 414, 529 położonych w Bogucicach Pierwszych . Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi na działce 413/7, w Bogucicach Pierwszych, o godz. 9:00. (skrzyżowanie z ul. Zakościele) (określenie miejsca rozpoczęcia czynności ) W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.. ....................................................... podpis geodety Bogucice 11.01.2016r. Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Nr upr. zawod.19546 Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej nr 412 położonej w miejscowości Bogucice Pierwsze ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości Na podstawie § 6 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 , poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej, przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 29.12.2015 identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.992.2015 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.02.2016 r. odbędzie się przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 413/7 z działkami sąsiednimi 412, 438, 413/6, 413/5, 413/1, 413/2, 413/3, 415, 414, 529 położonych w Bogucicach Pierwszych. Rozpoczęcie czynności związanych z przyjęciem granic nieruchomości nastąpi działce 413/7, w Bogucicach Pierwszych, o godz. 9:00. (skrzyżowanie z ul. Zakościele). określenie miejsca rozpoczęcia czynności ) W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.. ....................................................... podpis geodety

Zobacz również: