02.09.2014

2014-09-02 14:07:09 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono informację o środowisku

z a w i a d a m i a się, że dnia 20.08.2014r. na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecka i Rodzinie w Nagłowicach, z siedzibą przy ul. Kacpra Walewskiego 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia w Nagłowicach dla potrzeb zaopatrzenia Placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Dworku Mikołaja Reja i odbiorców prywatnych zamieszkałych w budynku przy ul. Kacpra Walewskiego 6. Pobór wody w ilości: Qśrd. dob. = 21,0 m3/d Qmax.godz. = 1,75 m3/h Qmax roczne = 7670 m3 /rok Woda pobierana będzie z utworów kredowych z ujęcia o ustalonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących Q = 8,0 m3/h, przy S = 0,4m

Zobacz również: