06.08.2013

2013-08-23 14:18:25 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6341.30.2013                Pińczów 2013-08-19

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  06.08.2013r. na wniosek Samorządowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej z siedziba przy ul. Parkowej 11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wprowadzanie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi z gminnej oczyszczalni w Chrobrzu gm. Złota do ziemi - rowu istniejącym wylotem  w ilości:

          Qśr.dob.   = 65,0m3/d

          Qmax.dob. = 75,0 m3/d

          Qmax.godz=  7,7 m3 /h

          Q roczne = 23 725 m3

i stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekraczających

         S BZT5 =  25,OmgO2/dm3

         S ChZT = 125,OmgO2/dm3

         S zawiesina ogólna = 35,0 mg/dm3

 

                                              

Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty wydane zostanie stosowne zezwolenie.

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2012r. poz.145 z póź. zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

Zobacz również: