15.07.2013

2013-08-23 14:16:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6341.22.2012                      Pińczów 2013-06-28

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4,art. 79 § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  15.07.2013r. na wniosek P. Mariusza Malara  zam. Nowa Zagość 19, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                przebudowę  istniejących urządzeń melioracyjnych na dz. nr 1015 poł. w miejscowości Nowa Zagość gminna Pińczów.

 

Zobacz również: